Get Adobe Flash player

Lekcja ekologii w Oczyszczalni Ścieków Kozia Wieś


W dniu 22 maja 2024 r. uczniowie klasy siódmej Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie w ramach działań ekologicznych na lekcjach geografii i biologii zwiedzali Oczyszczalnię Ścieków Kozia Wieś. Oczyszczalnia ta, została uruchomiona w 2010 roku. Informacje na temat procesów technologicznych oczyszczania ścieków przekazał nam p. Tomasz Grabiec – koordynator tej oczyszczalni. Oczyszczalnia może przyjąć 280 metrów sześciennych ścieków na dobę. W chwili obecnej przyjmuje około 200 metrów sześciennych ścieków na dobę i są to ścieki komunalne od mieszkańców Oleszna, Koziej Wsi i Woli Świdzińskiej. Oczyszczalnia będzie przyjmować docelowo jeszcze ścieki z Chotowa, kiedy ta miejscowość zostanie skanalizowana. Oczyszczalnia Ścieków Kozia Wieś to nowoczesna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia w pełni zautomatyzowana.

Steruje nią komputer przemysłowy. Na podstawie informacji przekazanych przez p. Tomasza Grabca poznaliśmy kolejne etapy oczyszczania ścieków:
1. Nieczystości trafiają do studzienki rozprężnej zwanej też studzienką wpływów ścieków.
2. Sito – piaskownik, gdzie oddzielane są większe nieczystości ścieków. To tzw. I stopień oczyszczania - mechaniczny. Ma on na celu usunięcie ze ścieków ciał stałych pływających i grubych zawiesin mineralnych oraz organicznych.
3. Osadnik wstępny, gdzie gęsta część zanieczyszczeń opada na dno.
4. Komora anoksyczna, ścieki zostają pozbawione tlenu.
5. 4 komory napowietrzenia, gdzie jest zastosowane biologiczne oczyszczanie ścieków, które polega na przetwarzaniu i usuwaniu zanieczyszczeń z wody przez organizmy żywe. Rozkład materii organicznej przez mikroorganizmy - bakterie, do wody i dwutlenku węgla odbywa się w warunkach tlenowych.
6. Osadnik wtórny - osad opada na dno a reszta jest przepompowywana z powrotem do osadnika i przechodzi przez prasę do odwadniania osadu. Powstały osad o konsystencji gliny częściowo wykorzystywany przez miejscowych rolników lub wywożony przez odpowiednią firmę.
7. Woda pochodząca z oczyszczonych ścieków, po pokonaniu około 2,5 km trafia do rzeki Czarnej Włoszczowskiej.
Ponadto byliśmy w pomieszczeniu biurowym, gdzie znajduje się system nadzorujący - komputer oraz w pomieszczeniach: z dmuchawą, agregatem prądotwórczym i prasą do odwadniania osadów. Podsumowaniem tej lekcji ekologicznej w terenie było zgromadzenie i wypisanie informacji w karcie pracy o funkcjonowaniu tej oczyszczalni. Pobyt w oczyszczalni uświadomił nam, że wody nie należy bezmyślnie marnować, ale maksymalnie ją wykorzystywać. Każdego dnia woda jest wykorzystywana w niemal wszystkich obszarach naszego życia. Korzystamy z niej zarówno w domu – m.in. do przygotowywania żywności, prania, sprzątania, higieny osobistej, mycia samochodu, podlewania kwiatów, ale również w działalności przemysłowej i rolnictwie. Woda należy zatem do najważniejszych zasobów naturalnych na Ziemi. Pozwala na utrzymanie równowagi środowiska, ale przede wszystkim jest niezbędna dla życia i zdrowia człowieka. Chociaż woda pokrywa ponad 70 % naszej planety, to zaledwie 2,5 % stanowi woda słodka, a tylko 0,6 %jej zasobów to wody słodkie będące źródłem wody pitnej. Dlatego kluczowe jest podjęcie działań służących ochronie jej zasobów. Aby ochrona zasobów wody pitnej była pełna i skuteczna niezbędne jej zbudowanie społecznej
świadomości na temat indywidualnych działań w tym zakresie, które każdego dnia może podjąć każdy z nas. Duży odsetek zużycia wody w gospodarstwach domowych wynika bowiem z niewłaściwych nawyków. Apelujemy o rozsądne gospodarowanie wodą! Każdy z nas może przyczynić się do mniejszego zużycia wody pitnej, a tym samym ochrony jej bezcennych zasobów. Serdecznie dziękujemy panu Tomaszowi Grabcowi za ciekawą lekcję ekologii, a naszym paniom: Annie Resiak i Marioli Kamińskiej za sprawowanie opieki.
Uczestnicy zajęć

 

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ