Witaj na naszej stronie

KLASA SZÓSTA

Get Adobe Flash player

Plan pracy wychowawczej w klasie czwartej

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE CZWARTEJ

 

Cel wychowania:

Wzmacnianie poczucia swojej wartości,

wyrabianie odpowiedzialności za własne i wspólnie podejmowane decyzje

oraz budowanie poczucia więzi z grupą.

Planowane efekty działań wychowawczych:

 • Uczeń zna swoje prawa i obowiązki.
 • Uczeń dba o dobro, bezpieczeństwo własne i innych.
 • Uczeń wywiązuje się powierzonych mu funkcji i zadań.
 • Uczeń dba o dobre imię klasy i szkoły – chętnie ją reprezentuje, wykorzystując swoje talenty i uzdolnienia, w konkursach, zawodach sportowych, akademiach.
 • Uczeń zna i stosuje zasady dobrego wychowania, odznacza się wysoką kulturą osobistą, jest koleżeński i tolerancyjny, dostrzega potrzeby innych.
 • Uczeń nie ulega negatywnym wpływom grupy, potrafi odmówić udziału w sytuacjach zagrażających jego zdrowiu i życiu.
 • Uczeń zna sposoby radzenia sobie ze złością.
 • Uczeń zna swoje mocne strony, ma poczucie własnej wartości.
 • Uczeń ma świadomość swojej roli i miejsca w grupie oraz poczucie współodpowiedzialności za wspólnie podejmowane decyzje.
 • Uczeń potrafi zaplanować swoją pracę i naukę.

Harmonogram działań wychowawczych:

Zadanie wychowawcze

Sposoby realizacji

Przykłady planowanych działań

Rozwijanie samorządności uczniów

 1. Opracowanie i przestrzeganie reguł współpracy w grupie.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy oraz działania dla jej dobra.
 3. Organizacja zespołu klasowego.
 4. Udział uczniów w planowaniu i organizacji imprez klasowych.
 5. Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działanie i zabawę, budowanie więzi między wychowankami.
 6. Wdrażanie do pracy w szkolnym samorządzie uczniowskim.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Poznajmy się lepiej.
 • Wybór samorządu klasowego.
 • Dyskusja nad planem działań w klasie.
 • Przydział dodatkowych obowiązków: dyżurni, redaktorzy gazetki, redakcja strony internetowej.
 • Organizacja imprez klasowych: Andrzejki, Mikołaj w klasie, spotkanie opłatkowe, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Dziecka, itp.
 • Powierzanie uczniom lub grupom uczniów zadań związanych z opieką nad salą lekcyjną, organizacją imprez klasowych, pomocą koleżeńską, itp.
 • Przygotowywanie przez poszczególnych uczniów i grupy uczniów artykułów z życia klasy na klasową stronę internetową.
 • Systematyczne nagradzanie uczniów punktami w karcie zachowania za aktywność w zakresie działalności na rzecz klasy.

Przygotowanie do przestrzegania norm i zasad obowiązujących w danej społeczności

 1. Zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym: Statutem Zespołu, a zwłaszcza: wewnątrzszkolnym systemem oceniania, zasadami oceniania zachowania, kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów.
 2. Analiza zapisów Statutu dotyczących praw i obowiązków ucznia.
 3. Zapoznanie ze statutowymi zapisami dotyczącymi nagród i kar.
 4. Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka.
 5. Zapoznanie z obowiązującymi w szkole regulaminami.
 6. Przygotowanie do wspólnego ustalania i respektowania norm zachowania i współdziałania w zespole klasowym.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Zasady oceniania w naszej szkole.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Nasze prawa i obowiązki.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Jak zasłużyć na nagrodę, jak uniknąć statutowej kary ?.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Jestem dzieckiem – znam swoje prawa.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Analizujemy i oceniamy naszą pracę w pierwszym półroczu.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Oceniamy swoje zachowanie oraz uzyskane wyniki w nauce.
 • Wypracowanie „kodeksu czwartoklasisty” - zasad zachowania, współpracy, współodpowiedzialności uczniów klasy czwartej.
 • Systematyczne nagradzanie uczniów punktami w karcie zachowania za przestrzeganie obowiązujących w szkole norm i zasad oraz karanie za ich nierespektowanie.
 • Stosowanie statutowych nagród i kar.

Kształtowanie postaw patriotycznych

 1. Kształcenie poczucia patriotyzmu, szacunku do tradycji narodowych, dorobku kulturowego, symboli narodowych.
 2. Udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych o treści patriotycznej.
 3. Upamiętnianie ważnych rocznic, np.: wybuchu II wojny światowej, odzyskania niepodległości przez Polskę, uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 4. Poznanie i kontynuowanie tradycji środowiska lokalnego: otoczenie opieką miejsc pamięci narodowej w naszej okolicy.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Dlaczego obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości?
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Miejsca pamięci narodowej w naszej okolicy.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Czy jestem patriotą?
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Nasze symbole narodowe.
 • Udział w uroczystościach rocznicowych bitwy pod Chotowem.
 • Udział w szkolnych akademiach i uroczystościach o charakterze patriotycznym.
 • Przygotowanie i przedstawienie akademii szkolnej z okazji Święta Niepodległości.
 • Przygotowywanie okolicznościowych  informacji na gazetce klasowej.
 • Wycieczki do miejsc pamięci narodowej – prace porządkowe, zapalanie zniczy.
 • Opracowanie okolicznościowej prezentacji w klasie i na klasowej stronie internetowej: Miejsca pamięci narodowej w naszej okolicy.

Poznawanie i kontynuowanie tradycji rodzinnych, szkolnych.

 1. Ukazywanie roli rodziny w życiu człowieka.
 2. Przygotowanie uczniów do właściwego rozumienia tradycji rodzinnych i potrzeby ich kultywowania.
 3. Uświadamianie uczniom ich miejsca w rodzinie oraz konieczności udziału w podziale obowiązków.
 4. Kształtowanie szacunku dla tradycji szkoły w ramach konkursów, uroczystości organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
 5. Udział w obchodach świąt i uroczystości na terenie szkoły.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Pamiętamy o naszych zmarłych.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Andrzejki dawniej i dziś – tradycje wieczoru andrzejkowego.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Przygotowujemy klasowe spotkanie wigilijne.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Święto Patrona naszej szkoły.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Moje miejsce w rodzinie.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Nasze rodzinne uroczystości i tradycje.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Tradycje wielkanocne w moim domu.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Za co kochamy naszych rodziców – organizujemy Dzień Mamy i Taty.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Obchodzimy swoje święto Dzień Dziecka.
 • Udział w uroczystościach  szkolnych, np. Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, itp.
 • Przygotowywanie klasowych gazetek ściennych tematycznie poświęconych wydarzeniom szkolnym i tradycjom rodzinnym.
 • Organizacja klasowych uroczystości z udziałem rodziców: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, spotkanie wigilijne, Święto Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka.
 • Udział czwartoklasistów w szkolnych i międzyszkolnych konkursach poświęconych tradycjom szkolnym i rodzinnym.
 • Organizacja klasowych konkursów: plastycznego „Moja mama (mój tato)”, literackiego: „Wiersz o mojej rodzinie”.

Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się

 1. Zapoznanie się z pojęciem i zasadami savoir-vivre dla każdego.
 2. Wzbogacanie kultury języka uczniów.
 3. Dbałość o poprawność języka ucznia, eliminowanie wulgaryzmów.
 4. Promowanie pozytywnych wzorców zachowań.
 5. Eliminowanie negatywnych wzorców zachowań.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Jestem kulturalny – znam savoir-vivre.
 • Zwracanie szczególnej uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych.
 • Ukazywanie właściwych zachowań w różnych miejscach i sytuacjach, np. podczas wyjazdów do kina, teatru, muzeum, podczas uroczystości szkolnych, w autokarze, itp.
 • Pokazywanie wzorców zachowań w literaturze i filmie – dyskusje z uczniami.
 • Stosowanie statutowych nagród i kar za kulturalne zachowania się lub ich brak.
 • Motywowanie uczniów do dbałości o kulturę słowa i zachowania poprzez systematyczne uzupełnianie i analizowanie kart zachowań ucznia.

Troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego podczas pobytu w szkole.
 2. Zadbanie o znajomość przez uczniów oraz przestrzeganie przez nich zasad ruchu drogowego.
 3. Zapoznanie z procedurami wzywania pomocy.
 4. Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo innych na drodze, na lekcji, na przerwie, w czasie wycieczek.
 5. Kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych i zdrowotnych.
 6. Omawianie sytuacji niebezpiecznych – ćwiczenie umiejętności odmawiania uczestnictwa w takich sytuacjach (uczenie się asertywności).
 7. Przeciwdziałanie agresji fizycznej i słownej oraz wulgaryzacji języka.
 8. Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniem  od narkotyków: realizacja zadań ze Szkolnego Programu Profilaktyki.
 9. Kształtowanie aktywnej postawy wobec środowiska naturalnego.
 10. Propagowanie aktywnych form wypoczynku: budzenie potrzeby czynnego wypoczynku z rówieśnikami i z rodziną.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Bezpieczna droga do szkoły.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Chcę być zdrowy.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Przyczyny i skutki nałogów.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie.
 • Zapoznanie uczniów z przepisami BHP obowiązującymi w szkole oraz regulaminami sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, itp.
 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie bezpiecznego poruszanie się po drodze, znajomości znaków drogowych i sygnalizatorów).
 • Zorganizowanie spotkania z policjantem.
 • Przystąpienie do egzaminu na kartę rowerową.
 • Zapoznanie z zasadami korzystania z telefonów alarmowych.
 • Zapoznanie z regulaminem dla uczniów dojeżdżających.
 • Pogadanki na temat odpowiedniego odżywiania, higieny osobistej i otoczenia.
 • Uczenie kultury korzystania z urządzeń sanitarnych.
 • Udział uczniów w akcjach na rzecz ochrony środowiska: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi itp.
 • Organizowanie zabaw i gier ruchowych, wycieczek pieszych i rowerowych, zawodów sportowych.
 • Dostosowanie miejsca pracy ucznia w szkole do jego wzrostu.

Wspomaganie wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów, w tym ich zainteresowań.

 1. Zapoznanie z zasadami higieny pracy umysłowej, efektywnymi sposobami i technikami uczenia się.
 2. Uczenie właściwej organizacji swojego stanowiska pracy.
 3. Rozwój  uzdolnień i zainteresowań, rozbudzenie twórczej  aktywności uczniów.
 4. Budzenie ciekawości  poznawczej, kształtowanie  umiejętności korzystania ze środków masowego przekazu: korzystanie z komputera  i Internetu.
 5. Organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 6. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Czy jestem dobrym uczniem ?
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Jak się uczyć ?
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Kim będę ?
 • Zapewnienie wszystkim uczniom w klasie możliwości zaprezentowania swych umiejętności w przygotowywanych przez klasę akademiach i apelach.
 • Zachęcanie do udziału uczniów w zajęciach świetlicowych i innych zajęciach pozalekcyjnych.
 • Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 • Zorganizowanie zespołu redakcyjnego klasowej strony internetowej.
 • Objecie uczniów słabszych zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.
 • Współpraca z biblioteką szkolną – comiesięczna analiza stanu czytelnictwa w klasie.
 • Systematyczne nagradzanie uczniów punktami w karcie zachowania za aktywność w zakresie udziału w konkursach i zajęciach pozalekcyjnych.
 • Organizacja wyjazdów do teatru, kina, muzeum.

Kształtowanie postaw prospołecznych

 1. Wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów klasowych.
 2. Budzenie u uczniów zainteresowania potrzebami ich kolegów i koleżanek.
 3. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby ludzi opuszczonych, chorych, niepełnosprawnych.
 • Rozmowy z uczniami – wspólne ustalanie sposobu rozwiązania zaistniałego problemu.
 • Zorganizowanie zabawy: Co wiem o moim najbliższym koledze (koleżance)?
 • Zorganizowanie w klasie pomocy koleżeńskiej.
 • Organizowanie drobnych akcji pomocowych na rzecz kolegów i koleżanek w klasie.
 • Uczenie wczuwania się w sytuację innych – rozwój empatii.
 • Udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły i w środowisku: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zakrętki.info – pomagamy nie tylko przyrodzie, itp.…
 • Zorganizowanie klasowej akcji: Dni Dobrych Uczynków.

Praca nad rozwojem społecznie pożądanych cech charakteru uczniów

 1. Rozwijanie poczucia własnej wartości: budowanie świadomości własnych zalet, wskazywanie sposobów wykorzystywania swoich mocnych stron, wyrabianie umiejętności pozytywnego i twórczego myślenia o sobie i innych.
 2. Pokazywanie sposobów radzenia sobie z niepowodzeniami.
 3. Wskazywanie możliwości zmiany siebie, doskonalenia swego charakteru.
 4. Poznawanie cech przyjaźni – chcę mieć przyjaciela.
 5. Przedstawienie sposobów rozładowywania emocji i napięć w sytuacjach konfliktowych, sposobów radzenia sobie ze złością.
 6. Rozwijanie umiejętności przewidywania konsekwencji własnych czynów.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Czy znam samego siebie ?
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Co nam się nie podoba w naszym zachowaniu ?
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Szukam prawdziwego przyjaciela.
 • Realizacja na godzinie wychowawczej tematu: Lubię cię za …
 • Wspólne rozwiązywanie problemów i konfliktów klasowych.
 • Uczenie przyznawania się do winy, przepraszania, obiecywania poprawy, naprawiania szkody.
 • Wzmacnianie poprzez pochwały i nagrody pożądanych zachowań uczniów.
 • Stawianie uczniom zadań wymagających odpowiedzialności, umiejętności współdziałania, systematyczności, rzetelności, itp.
 • Stwarzanie sytuacji wychowawczych uczących uczniów optymizmu i pozytywnego myślenia.

Współpraca z rodzicami

 1. Wymiana informacji o postępach w nauce i zachowaniu.
 2. Włączanie rodziców w życie klasy.
 3. poznajemy problemy rodzinne uczniów
 4. Organizowanie pomocy dla dzieci będących w trudnych warunkach materialnych.
 • Zebrania z rodzicami.
 • Kontakty indywidualne.
 • Informacje dla rodziców w panelu czwartoklasisty na stronie internetowej szkoły.
 • Imprezy klasowe i szkolne.
 • Pedagogizacja: dokumenty prawa szkolnego, szkolny system oceniania, regulamin dla uczniów dojeżdżających, jak pomagać dziecku w nauce.

 

Tematy godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego:

 • Poznajmy się lepiej
 • Wybór samorządu klasowego
 • Planujemy swoją pracę, przydzielamy obowiązki
 • Zasady oceniania w naszej szkole
 • Bezpieczna droga do szkoły
 • Nasze prawa i obowiązki
 • Pamiętamy o naszych zmarłych
 • Dlaczego obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości
 • Jak zasłużyć na nagrodę, jak uniknąć statutowej kary ?
 • Czy nasza klasa jest zgrana ?
 • Andrzejki dawniej i dziś – tradycje wieczoru andrzejkowego
 • Organizujemy klasowe Mikołajki
 • Co robić w długie zimowe wieczory
 • Przygotowujemy klasowe spotkanie wigilijne
 • Co nam się nie podoba w naszym zachowaniu ?
 • Analizujemy i oceniamy naszą pracę w pierwszym półroczu
 • Czy znam samego siebie ?
 • Jestem kulturalny – znam savoir-vivre
 • Szukam prawdziwego przyjaciela
 • Lubię cię za …
 • Czy jestem dobrym uczniem ?
 • Jak się uczyć ?
 • Święto Patrona naszej szkoły
 • Kim będę ?
 • Dzień Kobiet w naszej klasie
 • Moje miejsce w rodzinie
 • Nasze rodzinne uroczystości i tradycje
 • Tradycje wielkanocne w moim domu
 • Miejsca pamięci narodowej w naszej okolicy
 • Czy jestem patriotą
 • Nasze symbole narodowe
 • Chcę być zdrowy
 • Przyczyny i skutki nałogów.
 • Za co kochamy naszych rodziców – organizujemy Dzień Mamy i Taty
 • Obchodzimy swoje święto Dzień Dziecka
 • Jestem dzieckiem – znam swoje prawa
 • Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie
 • Oceniamy swoje zachowanie oraz uzyskane wyniki w nauce

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ