Get Adobe Flash player

Logopeda szkolny

Logopeda szkolny

 

mgr Barbara Mulewicz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

mgr Iwona Kwaca

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Logopedzi szkolni prowadzą zajęcia 

w Pracowni Psychologiczno-Terapeutycznej 

pokój nr 11 (parter budynku A)

 

 

Do zadań logopedy w przedszkolu i szkole należy w szczególności:

 1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Podstawa prawna:

§ 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U., poz. 1591).

 

Zasady organizacji terapii logopedycznej w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie

 1. Terapia logopedyczna jest przeznaczona dla dzieci z grup przedszkolnych, grup rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (0) oraz uczniów klas I-III (terapią mogą być objęci także uczniowie klas starszych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wymagający dalszego kontynuowania terapii).
 2. Terapię organizuje się dla dzieci z zaburzeniami kompetencji komunikacyjnych i zaburzeniami językowymi, które utrudniają naukę.
 3. Zajęcia logopedyczne mają priorytet przed zajęciami dodatkowymi (np. judo, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne itp.), ponieważ dostosowywane są do planu zajęć organizowanych przez szkołę. Dzieci kwalifikowane są do danego terminu według występującego zaburzenia przez specjalistów szkoły, tak by nie kolidowały ze sobą. Zmiana ustalonego przez specjalistę terminu może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.
 4. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na terapię logopedyczną podejmuje logopeda po  diagnozie logopedycznej (badaniu przesiewowym), uwzględniając informacje przekazywane przez rodziców i osoby pracujące z dzieckiem oraz dokumentację dziecka przedstawioną w szkole przez rodziców. Logopeda może poprosić rodzica o wykonanie badań dodatkowych (badania słuchu lub konsultacji z laryngologiem) w przypadku, kiedy podejrzewa, że u dziecka pojawiają się przeszkody do prowadzenia skutecznej terapii logopedycznej. Rodzic  dostarcza  badania w jak najszybszym terminie. 
 5. Nabór dziecka na zajęcia logopedyczne odbywa się każdego roku szkolnego. Za termin rozpoczęcia terapii przyjmuje się przełom września/października.
 6. Terapię logopedyczną w szkole organizuje logopeda, który wyznacza termin rozpoczęcia zajęć oraz częstotliwość spotkań. W okresie ferii i dni wolnych od zajęć dydaktycznych, terapia logopedyczna nie jest prowadzona. 
 7. Zakończenie zajęć logopedycznych w danym roku szkolnym odbywa się zgodnie z terminem zakończenia obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 8. W przypadku wyeliminowania bądź złagodzenia zaburzenia, stanowiącego powód objęcia ucznia ww. formą opieki, zajęcia logopedyczne mogą zakończyć się wcześniej. Decyzję o zakończeniu terapii podejmuje logopeda, powiadamiając wychowawcę klasy oraz rodziców ucznia.
 9. Liczba uczestników zajęć wynosi od 1 do 4 dzieci.
 10. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia prowadzone są indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników może być zwiększona.
 11. Logopeda z każdym dzieckiem ćwiczy indywidualnie, czas ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.
 12. Dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną – każdorazowo w dniu zajęć - przynoszą ze sobą zeszyt do ćwiczeń, w których logopeda prowadzi korespondencję z rodzicami oraz umieszcza w nich materiały do utrwalania prawidłowej wymowy. W pozostałe dni zeszyt służy do ćwiczeń w domu.
 13. W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia. W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się dostosowane do wieku i możliwości dziecka sposoby pracy terapeutycznej. Stosuje się metody, wynikające z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania. O wyborze metody pracy z dzieckiem decyduje logopeda, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
 14. Rodzice dziecka zakwalifikowanego na zajęcia logopedyczne otrzymują informację na temat zajęć logopedycznych, zawierającą m.in. datę i godzinę zajęć oraz sposobie pracy w domu. Informacja zostaje przesłana rodzicom przez dziennik elektroniczny.
 15. Rodzic zobowiązany jest do współpracy z logopedą, w celu zwiększenia efektywności prowadzonej terapii, w tym do systematycznej pracy w domu oraz usprawiedliwiania nieobecności dziecka.
 16. Nieusprawiedliwione nieobecności dziecka na zajęciach (powyżej pięciu nieobecności) oraz brak współpracy związanej z realizacją zaleceń terapeuty (wykonywaniem ćwiczeń w domu), może spowodować zaproponowanie przeniesienia uczestnika terapii logopedycznej na konsultacje w zakresie eliminowania zaburzeń mowy ucznia.
 17. Rodzice powinni zgłaszać do logopedy każdą zmianę planu zajęć dodatkowych, których termin koliduje
  z terminem zajęć logopedycznych. Zgłoszenie daje możliwość ewentualnej zmiany terminu zajęć.
 18. Rodzice mogą się kontaktować z logopedą w wyznaczonym stałym dniu do konsultacji. Rodzic może dokonać rezerwacji terminu spotkania (przez dziennik elektroniczny, telefonicznie lub poprzez adres e-mailowy wskazany na stronie internetowej szkoły). W czasie trwania zajęć logopedycznych logopeda nie udziela porad i nie wyznacza/dokonuje zmiany terminu zajęć.
 19. W zajęciach biorą udział wyłącznie dzieci zdrowe (niegorączkujące, niezakatarzone  i niekaszlące). W przypadku stwierdzenia ww. objawów u dziecka i potwierdzeniu złego samopoczucia przez pielęgniarkę szkolną, dziecko pozostaje w świetlicy.
 20. Należy mieć na uwadze, że na skuteczność terapii logopedycznej mają wpływ:
 • rodzaj wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy,
 • sprawność umysłowa dziecka,
 • sprawność aparatu artykulacyjnego,
 • prawidłowa kompleksowa diagnoza,
 • systematyczność w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne i ćwiczenia z dzieckiem w domu,
 • wczesne rozpoczęcie terapii,
 •  aktywny i świadomy udział zarówno rodzica jak i dziecka w terapii,
 • współpraca terapeuty z rodzicem.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ