Get Adobe Flash player

Kronika 1997/1998

rys. A. Kowalczyk

Rok szkolny 1997/98

Nowy rok szkolny nie przyniósł istotnych zmian w składzie kadry pedagogicznej naszej placówki, za to zapoczątkował szereg istotnych zmian w innych dziedzinach życia szkolnego:

 • W dniu 17 października 1997 roku weszła w życie uchwalona w dniu 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – wnosi ona wiele zmian dotyczących funkcjonowania oświaty.
 • Rozpoczyna się w polskiej oświacie reforma programowa, której głównym założeniem jest przejście z nauczania przedmiotowego na nauczanie zintegrowane. Kończą się już prace przygotowawcze do reformy programowej z poszczególnych przedmiotów. W tym roku rozpoczyna się etap kolejny - przygotowanie kadr - podstawowy warunek powodzenia tej reformy. Szkolenia nauczycieli przewidziane są na dwa lata - w każde wakacje. W dniu 1 września weszło w życie nowe zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, które ma obowiązywać do czasu rozpoczęcia wdrażania reformy w szkołach podstawowych, tj. do września 1999 roku. W tym czasie szkoły muszą przystosować się do pełnego wdrożenia reformy: dokonać wyboru programów nauczania z oferty programowej lub opracować własne programy, opracować własny system oceniania wspierającego rozwój ucznia, stworzyć system wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
 • Nastąpiła zmiana formy zatrudnienia księży – od tego roku szkolnego będą pracować w szkole na takich samych zasadach i z takimi samymi obowiązkami jak każdy nauczyciel, pobierając zgodne z Kartą Nauczyciela wynagrodzenie.
 • Opracowana została i zatwierdzona przez Zarząd Gminy Krasocin koncepcja rozbudowy naszej szkoły. Dokonano wyboru biura projektowego i rozpoczęto prace nad projektem sali gimnastycznej i budynku dydaktycznego.
 • W naszej szkole powstała pierwsza w Gminie Krasocin pracownia komputerowa wyposażona komputery PC IBM. Jej wyposażenie jest jeszcze dosyć skromne, ale mamy dużą satysfakcję, że powstała ona ze środków, które sami wygospodarowaliśmy lub otrzymaliśmy od Komitetu Rodzicielskiego (9480,00 zł), sponsorów i Przyjaciół Szkoły (2750,00 zł). Znaczne kwoty pieniędzy na ten cel przekazali: państwo Krystyna i Karol Sitkowscy, ks. Ignacy Sepioło, RSP w Olesznie, pan Józef Sitkowski, pani Barbara Skrobisz, pan Władysław Sałacki, pan Antoni Drej oraz pan Józef Stępień. Ponad tysiąc złotych zebrali sami uczniowie, między innymi redagując i sprzedając szkolne pisemko „Samorządek”. Wyposażenie pracowni stanowi 7 komputerów oraz dwie drukarki. Trzy komputery oraz drukarkę otrzymaliśmy w prezencie od ŚZŻAK w Warszawie – koszt ich modernizacji wyniósł 3185,00 zł. Cztery nowe zakupiliśmy za sumę 13.230,00 zł. W ten sposób mogliśmy się pożegnać ze starą pracownią komputerową (minikomputery Elwro 800) otrzymaną trzy lata temu od WSP w Kielcach. Potrzeba pracowni komputerowej wynika z nowej podstawy programowej, w której pojawiła się „edukacja informatyczna”.

pani Teresa Szczepańska z klasą VIIIaW tym roku udało się zorganizować znacznie więcej niż w latach poprzednich zajęć pozalekcyjnych:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (ZDW) - 7 godzin,
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (GKK) - 4 godz.,
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe - 2 godz.,
 • zajęcia informatyczne - 4 godz.,
 • kółko historyczne - 1 godz.
 • chór szkolny - 2 godz.,
 • świetlica - 26 godz.
 • biblioteka - 20 godz.

Po raz pierwszy uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach informatycznych, które prowadzili p. Ewa Deska i p. Roman Grabiec.

Nastąpiła znaczna poprawa poziomu czytelnictwa w szkole zarówno w porównaniu do pierwszego semestru jak i do lat poprzednich. Średnia ilość przeczytanych książek na jednego ucznia wyniosła 28. Średnia ta trzy lata temu wynosiła tylko 6, a w roku szkolnym 1995/96 – 11.

Zmieniła się również szata graficzna oraz nazwa szkolnego pisemka – teraz nosi nazwę „Kubeł Szkolny”. Opiekunką zespołu redakcyjnego jest nadal pani Małgorzata Stolarczyk.

Już tradycyjnie nasi uczniowie mieli okazję rywalizować ze sobą w kilku szkolnych konkursach:

Laureatami zostali:

 • Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły – Milena Cierpica (kl. IV) i Monika Piorun (kl. VIII),
 • Konkurs „Szkolny Ekolog” – Paulina Piorun (VIa) i Monika Karpińska (VIIa),
 • Konkurs „Uczeń Roku” –  Monika Karpińska (VIIa),
 • Konkurs „Klasa Roku” – klasa VIIIa,
 • Konkurs „Koleżanka Roku” –  Beata Gacia
 • Konkurs „Kolega Roku” – Grzegorz Sitkowski.

pani Grażyna Siedlecka z "zerówką"W bieżącym roku szkołę ukończyło 39 uczniów, do klas programowo wyższych zostało promowanych 223 uczniów, w tym 6 warunkowo. Nie otrzymało promocji 4 uczniów.

Rada Pedagogiczna postanowiła wyróżnić wpisem do Kroniki szkoły uczennicę klasy VIIIb Milenę Kowalczyk.

Zmienił się również skład pocztu sztandarowego. Dotychczas tworzyli go:

 • Marcin Charaziński,
 • Milena Kowalczyk
 • Aneta Lis.

W nowym roku szkolnym będą go tworzyć:

 • Tomasz Bomba
 • Agnieszka Deska
 • Monika Karpińska

Milena Kowalczyk - Marcin Charaziński - Aneta LisZa duże zaangażowanie w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły otrzymali Nagrody dyrektora Szkoły również nauczyciele:

 • mgr Małgorzata Skoczek
 • mgr Halina Budzynowska
 • Małgorzata Szwarc
 • mgr Teresa Szczepańska
 • mgr Teresa Siwek.

Podobnie jak w latach ubiegłych podejmowaliśmy wiele zadań gospodarczych, zwłaszcza w zakresie drobnych remontów, między innymi kontynuowaliśmy wymianę okien, został przeprowadzony remont ubikacji dla dziewczyn, a pani Kazimiera Skrobisz wykonała kratę zabezpieczającą do drzwi w pracowni komputerowej.

Edward Karpiński

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ