Get Adobe Flash player

Kronika 1998/1999

rys. A. Kowalczyk

Rok. szkolny 1998/99

W bieżącym roku szkolnym zmniejszyła się o dwa liczba oddziałów w szkole – jest ich teraz 13. Mniej jest też, bo tylko 14, godzin na zajęcia pozalekcyjne - kółka zainteresowań: informatyczne, muzyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.

W składzie Rady Pedagogicznej zmienił się tylko ksiądz - z dniem 1 września pracę w naszej szkole rozpoczął ksiądz Stanisław Brzoza.

pani Ewa Deska z klasą VIIIaJest to ostatni rok przygotowywania się do wdrażania reformy oświaty. Rok temu była zapowiadana reforma programowa. Minister Handke natomiast dołączył do niej reformę strukturalną, której istotnym i nowym elementem będzie gimnazjum. Jego celem będzie zapewnienie wszystkim uczniom, niezależnie od miejsca zamieszkania i pochodzenia społecznego, jednakowej kariery edukacyjnej.

W styczniu 1999 roku ukazała się ustawa regulująca zasady wprowadzania reformy ustroju szkolnego, a w lutym cały pakiet aktów prawnych, między innymi nowe ramowe plany nauczania, ramowe statuty szkoły podstawowej i gimnazjum, nowa podstawa programowa, itd. W myśl tych przepisów od następnego roku szkolnego funkcjonować będą sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja, a od roku 2002 - trzyletnie szkoły ponadgimnazjalne. Reforma wprowadza cztery etapy kształcenia:

 • I-III - nauczanie zintegrowane,
 • IV-VI - nauczanie blokowe,
 • gimnazjum - nauczanie przedmiotowe,
 • szkoła ponadgimnazjalne - nauczanie przedmiotowe.

Zostało powołanych osiem okręgowych komisji egzaminacyjnych. Nasza szkoła znajduje się w zasięgu działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Pierwsze sprawdziany po szkole podstawowej i egzaminy gimnazjalne zostaną przeprowadzone w 2002 roku.

Na terenie naszej gminy, zgodnie z uchwałami Rady Gminy w Krasocinie z dnia 8 marca 1999 roku zostaną utworzone 3 gimnazja: w Olesznie, Krasocinie i Bukowie.

We wszystkich tych miejscowościach zostały powołane zespoły placówek oświatowych obejmujące szkolę podstawową, gimnazjum, szkoły filialne oraz przedszkole. Zgodnie z ww. ustawą stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie na okres dwu lat zostało powierzone bez przeprowadzania konkursu panu Edwardowi Karpińskiemu. Na swojego zastępcę powołał on, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, panią Annę Resiak. Dzięki takiej organizacji naszej placówki nikt z dotychczasowych nauczycieli nie pozostanie bez pracy, co będzie mieć miejsce w innych szkołach na terenie naszej gminy.

Jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego nauczyciele musieli dokonać wyboru nowych programów nauczania i podręczników. Programy te wejdą w skład „szkolnego zestawu programów nauczania”.

W bieżącym roku szkołę ukończyło 36 uczniów klas ósmych i 47 uczniów klas szóstych. Do klas programowo wyższych zostało promowanych 177 uczniów. Nie otrzymał promocji jeden uczeń i jeden nie został klasyfikowany.

Rada Pedagogiczna postanowiła wyróżnić wpisem do Kroniki szkoły uczniów klas VIII:

 • Agnieszkę Deskę,
 • Kamilę Grabiec,
 • Monikę Karpińską,
 • Ewę Żmudę

Tytuł „Ucznia Roku” zdobyła Monika Karpińska.

Tytuł „klasy Roku” zdobyli uczniowie klasy VIIIa, której wychowawczynią była pani Ewa Deska.

Tytuł „Koleżanki Roku” zdobyła również Monika Karpińska.

Tytuł „Kolegi Roku” zdobył Tomasz Wróbel.

Tytuły „Szkolnego Ekologa” zdobyły:

 • w klasach IV-V – Żaneta Stolarczyk (IVb),
 • w klasach VI-VII – Barbara Wójcik (VIa),
 • w klasach VIII – Eliza Stolarczyk (VIIIb).

Również nasi młodzi ekolodzy odnieśli sukces w konkursie ekologicznym w Radomiu: „Chrońmy śródpolne zadrzewienia”: uczniowie w eliminacjach wojewódzkich zajęli I miejsce, a w finale makroregionalnym – miejsce drugie.

Do wojewódzkiego etapu konkursu chemicznego zakwalifikował się Tomek Cierpica.

Nagrodą dla najaktywniej uczestniczących w życiu szkoły uczniów był trzydniowy wyjazd do Warszawy, który zorganizowali państwo Rachtanowie wraz z innymi członkami ŚZŻAK.

Tradycyjnie już, w kwietniu został zorganizowany przez panią Annę Resiak dwudniowy rajd pieszy szlakiem żołnierzy „Nurta” i „Ponurego”. Po raz kolejny też gościliśmy w naszej szkole Harcerski Klub Turystyki Pieszej „Dreptak” z Koszalina.

Podobnie jak w latach ubiegłych w szkole prowadzono drobne remonty: malowanie ścian w sali nr 12, świetlicy szkolnej, szatni, kuchni, oraz podłóg na korytarzach i w dwu salach. W kuchni szkolnej zainstalowano wyparzacz elektryczny do naczyń i nowy podgrzewacz wody, w korytarzu szatni wymieniono zniszczoną wykładzinę. W kilku salach lekcyjnych wymieniono uszkodzone oprawy oświetleniowe.

Zostało zakończone projektowanie rozbudowy szkoły i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. W związku z tym, przy znacznej pomocy rodziców i uczniów przygotowaliśmy teren pod budowę (wycięcie drzew) oraz zakupiliśmy cegłę na budowę obiektu sali gimnastycznej. Szacunkowa wartość pracy społecznej rodziców wyniosła około 1200,00 zł.

W dalszym ciągu zbieraliśmy środki na rozbudowę pracowni komputerowej. Została ona wzbogacona o dwa komputery i kilka komputerowych programów użytkowych i edukacyjnych. W sumie na ten cel przeznaczyliśmy ze środków Komitetu Rodzicielskiego ponad 9600,00 zł.

Nagrody Dyrektora Szkoły za duże zaangażowanie w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych otrzymali nauczyciele:

 • Małgorzata Stolarczyk
 • Dorota Sitkowska
 • Krystyna Biała
 • Maria Szewczyk
 • mgr Anna Gacia

Edward Karpiński

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ