Get Adobe Flash player

Kronika 1999/2000

Rok szkolny 1999/2000

Był to pierwszy rok wdrażania reformy oświaty. W utworzonym Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie pracowało 25 nauczycieli. Na emeryturę odeszła kierownik Szkoły Podstawowej w Świdnie (obecnie szkoły filialnej) pani Krystyna Biała. Funkcjonują dwie rady pedagogiczne: szkoły podstawowej (Oleszno plus Świdno) oraz gimnazjum. Wychowawczyniami dwu pierwszych klas gimnazjalnych zostały pani mgr Ewa Deska i pani mgr Teresa Szczepańska. W szkole podstawowej było w tym roku 12 oddziałów, w szkole filialnej – dwa łączone. Na koniec roku pożegnaliśmy ostatnich ośmioklasistów i już od następnego roku absolwentami szkoły podstawowej będą wyłącznie uczniowie klasy szóstej.

W naszej placówce realizowane są trzy etapy kształcenia, dostosowane do okresów rozwojowych dziecka:

 • etap I - klasy I-III szkoły podstawowej,
 • etap II - klasy IV-VI szkoły podstawowej,
 • etap III - gimnazjum.

Począwszy od II etapu edukacyjnego zostały wprowadzone, obok przedmiotów i bloków przedmiotowych, ścieżki edukacyjne o charakterze wychowawczo – dydaktycznym, np.:

 • Edukacja prozdrowotna;
 • Edukacja ekologiczna;
 • Edukacja czytelnicza i medialna, itd.

Rok 2000 - klasa IB gimnazjum z panią Teresą SzczepańskąNowe ustawy i rozporządzenia dotyczące oświaty dały dużą autonomię dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, poszczególnym nauczycielom: nauczyciele sami wybierają lub opracowują programy nauczania, ustalają zasady oceniania uczniów, dyrektorzy opracowują plany nauczania, decydują o wykorzystaniu godzin oddanych do ich dyspozycji, itd. Dlatego też w tym roku szkolnym bardzo dużo uwagi poświęciliśmy na przygotowanie projektów dokumentów prawa szkolnego, jak również na własne doskonalenie w tym zakresie. Już w drugim półroczu podjęliśmy udaną próbę sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania opracowanego przez nas szkolnego systemu oceniania. Zgodnie z nim uczniowie zarówno za wyniki w nauczaniu jak i zachowaniu otrzymują punkty, które potem są przeliczane na ocenę szkolną. Na podstawie tego dokumentu nauczyciele będą opracowywać swoje przedmiotowe systemy oceniania.

Wkroczeniu reformy do naszej szkoły towarzyszyło drugie bardzo ważne wydarzenie – rozpoczęliśmy budowę sali gimnastycznej. Głównym wykonawcą inwestycji jest firma „Partner” z Kielc.

Natomiast w budynku szkolnym przeprowadziliśmy wyjątkowo dużo w tym roku remontów: malowanie kilku pomieszczeń, wymiana w nich posadzek, zbudowanie nowego trzonu kuchennego w kuchni szkolnej, wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym i na budynku Domu Nauczyciela, dalsza modernizacja oświetlenia sal lekcyjnych.

Doczekaliśmy się również nieźle wyposażonej, odpowiednio zabezpieczonej i podłączonej do Internetu (na razie poprzez modem) pracowni komputerowej. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony gminy w wysokości 4000,00 zł wykonaliśmy w tej pracowni instalację elektryczną, sieć komputerową, zakupiliśmy niezbędne komponenty i doprowadziliśmy linię telefoniczną. Podpisaliśmy również umowę z TP S.A. , dzięki której korzystamy bezpłatnie z 600 impulsów miesięcznie w celu korzystania z Internetu. Komitet Rodzicielski zakupił do pracowni kolejne dwa komputery, a także dla potrzeb szkoły drukarkę laserową i modem za prawie 10.000,00 zł.

Udało nam się również wzbogacić szkołę o dosyć dużą ilość pomocy dydaktycznych, gdyż wyjątkowo w tym roku otrzymaliśmy na ten cel aż 5.000,00 zł.

W sumie był to niezły rok pod względem finansowym, a ponieważ właśnie wkroczyliśmy w nowe tysiąclecie, to można chyba mieć nadzieję, że w następnych latach będzie jeszcze lepiej.

W bieżącym roku szkołę ukończyło 35 uczniów klas ósmych i 31 uczniów klas szóstych. Do klas programowo wyższych w szkole podstawowej zostało promowanych 163 uczniów, a w gimnazjum 45 uczniów. Jeden uczeń w gimnazjum nie otrzymał promocji do klasy II.

Rada Pedagogiczna postanowiła wyróżnić wpisem do Kroniki szkoły uczniów klas VIII i VI:

 • Paulinę Piorun, kl. VIII
 • Karolinę Palimąkę, kl. VIII
 • Milenę Cierpicę, kl. VI
 • Anitę Ziółkowską, kl. VI
 • Monikę Lichosik, kl. VI

Tytuł „Ucznia Roku” zdobyła Anita Ziółkowska z klasy VIb.

Tytuł „Klasy Roku” zdobyli uczniowie klasy IV.

Tytuł „Koleżanki Roku” zdobyła Monika Suliga w gimnazjum i Anna Strzelec w szkole podstawowej.

Tytuł „Kolegi Roku” zdobył Kamil Oracz w gimnazjum i Sławomir Dajczer w szkole podstawowej.

Poczet sztandarowy w bieżącym roku szkolnym stanowili uczniowie:

 • Marta Grabiec,
 • Karolina Palimąka,
 • Jarosław Wosiński.

Edward Karpiński

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ