Get Adobe Flash player

Regulamin dla uczniów dojeżdżających

  1. Uczniowie dojeżdżający do szkoły autobusem szkolnym zobowiązani są, przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz po ich zakończeniu, do przebywania na świetlicy szkolnej pod opieką wychowawczyni świetlicy lub osoby sprawującej opiekę nad nimi.

  2. Udział w zajęciach świetlicowych jest obowiązkowy. Uczeń dojeżdżający może zostać z nich zwolniony na takich samych zasadach, jakie obowiązują przy zwalnianiu się z zajęć lekcyjnych: pisemna prośba rodzica, zgoda wychowawczyni świetlicy i Dyrektora szkoły.

  3. Świetlicę można opuszczać tylko za zgodą opiekuna świetlicy – obowiązują zasady takie jak podczas lekcji.

  4. Przebywanie na placu szkolnym przed planowanym odjazdem autobusu może odbywać się tylko pod opieką wychowawczyni świetlicy lub osoby sprawującej opiekę nad uczniami dojeżdżającymi. Uczniom czekającym na autobus kategorycznie zabrania się wychodzenia poza teren placu szkolnego oraz przebywania w okolicach furtki wejściowej na plac szkolny.

  5. Niedopuszczalne jest oddalanie się od szkoły i wsiadanie do autobusu w innych niż wyznaczone miejscach.

  6. Przejście z placu szkolnego do autobusu odbywa się pod opieką wychowawcy lub osoby sprawującej opiekę nad uczniami dojeżdżającymi.

  7. Uczniom oczekującym na autobus na przystankach autobusowych kategorycznie zabrania się wchodzenia na jezdnię, popychania się, niszczenia lub zaśmiecania przystanku i jego otoczenia.

  8. Podczas wchodzenia do autobusu i wychodzenia z niego należy zachować porządek oraz wykonywać polecenia osoby sprawującej opiekę oraz kierowcy autobusu. Uczniowie starsi są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa uczniom młodszym i pomagania im przy wejściu do autobusu i znalezienia miejsca do siedzenia.

  9. W czasie jazdy autobusem uczniów obowiązuje kulturalne zachowanie się wobec innych uczniów oraz innych osób w nim znajdujących się.

  10. Za nierespektowanie niniejszego regulaminu uczeń ponosi kary, zgodnie ze Statutem Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie oraz Wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Opinia wychowawczyni świetlicy oraz osoby sprawującej opiekę nad uczniami dojeżdżającymi będzie mieć wpływ na półroczną i roczną ocenę ucznia z zachowania.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ