Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów wymienionych niżej aktów prawnych:
  • Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 ze zm.), zwanej dalej Ustawą;
  • Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. nr 79 z 2001, poz.854 z późn. zm.).
  • Ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm.).
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 168, z 1995 r. nr 19, poz. 94 i z 1997 r., nr 134, poz. 889 z późn. zm.).
  • Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłaszanego corocznie w Dzienniku Urzędowym.
  • Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176), z późniejszymi zmianami.

§ 1

 1. Podstawę gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią przepisy wymienionej wyżej ustawy o Funduszu, niniejszy regulamin oraz zatwierdzony preliminarz Funduszu opracowany na każdy rok kalendarzowy i zatwierdzony w ustalonym trybie.
 2. Zarządzanie środkami Funduszu należy do kompetencji pracodawcy.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • pracodawcy – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły lub w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy zastępcę dyrektora szkoły,
  • związku zawodowym – należy przez to rozumieć ZNP Oddz. w Krasocinie.

§ 2

 1. Regulamin zfśs oraz jego wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi.
 2. Preliminarz Funduszu na rok kalendarzowy jest zmiennym załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Zmiany zapisów w regulaminie będą wprowadzane w formie aneksu.
 4. Decyzje dotyczące sposobu podziału środków Funduszu w ramach zatwierdzonego preliminarza rocznego oraz przyznawania indywidualnych świadczeń poszczególnym osobom podejmuje pracodawca po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej działającej u pracodawcy.
 5. Komisję Socjalną tworzą przedstawiciele pracodawcy oraz ZNP wyznaczeni odpowiednio przez pracodawcę i Związki Zawodowe w liczbie po dwóch.

§ 3

 1. Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej należy składać w sekretariacie szkoły (zespołu), na obowiązujących u pracodawcy drukach, przewidzianych w regulaminie.
 2. Druki, o których mowa w ust. 1, dostępne są w sekretariacie szkoły.
 3. Regulamin jest dostępny dla pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków Funduszu.
 4. Postanowienia ust.3 realizowane są poprzez wywieszenie regulaminu na tablicy ogłoszeń oraz udostępnienie regulaminu na każde żądanie osoby zainteresowanej.

§ 4

 1. W przypadku odmowy przyznania świadczenia (rzeczowego lub pieniężnego) osobie zainteresowanej w ciągu 10 dni od dnia otrzymania pisemnej decyzji odmownej służy prawo odwołania się do pracodawcy z wnioskiem o pozytywne rozpatrzenie sprawy. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu 7 dni od złożenia odwołania. Ponowna negatywna decyzja podjęta przez pracodawcę przy udziale Komisji Socjalnej jest ostateczna.

Część II

TWORZENIE FUNDUSZU

§ 5

 1. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli ( po przeliczeniu na pełny wymiar) i 110% kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Dla pozostałych pracowników nie będących nauczycielami odpis na jedną zatrudnioną osobę wynosi 37,5 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą ogłoszonego corocznie przez Prezesa GUS. Dla nauczycieli emerytów i rencistów odpisu na fundusz socjalny dokonuje się w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, w tym celu składają decyzje o wysokości otrzymanych świadczeń z ZUS. Na każdego emeryta i rencistę pracownika obsługi odpisu dokonuje się w wysokości 6,25 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jw. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, łącznie z ustawowo naliczonymi odpisami na pozostałych pracowników oraz emerytów i rencistów tworzą jeden fundusz w szkole.
 2. Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.
 3. Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.
 4. Kwota odpisu na fundusz podlega przekazaniu na rachunek bankowy w terminach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Część III

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU

§ 6

 1. Ze Świadczeń Funduszu na mocy ustawy mogą korzystać:
  • pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze pracy, na czas określony i nieokreślony w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych, urlopach zdrowotnych i w stanie nieczynnym,
  • członkowie rodzin pracowników,
  • emeryci i renciści – byli pracownicy,
  • członkowie rodzin po zmarłych pracownikach.
 2. Członkami rodzin o których mowa wyżej są:
  • pozostające na utrzymaniu współmałżonkowie, dzieci własne i przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w wieku do ukończenia 18 lat, a jeśli się kształcą w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Część IV

PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

§ 7

 1. Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie (dofinansowanie):
  • Krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego lub zakupionego indywidualnie przez osoby uprawnione w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych i zdrowotnych, wyjazdów klimatycznych i zielonych szkół organizowanych w ciągu roku szkolnego dla dzieci,
  • Krajowych i zagranicznych wczasów pracowniczych, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktyczno – leczniczych organizowanych lub zakupionych przez zakład pracy oraz indywidualnie przez osobę uprawnioną do korzystania z funduszu,
  • wycieczek zagranicznych kilkudniowych,
  • wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika obsługi we własnym zakresie - „wczasy pod gruszą”,
  • wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej (wycieczki, rajdy, itp)
  • działalności kulturalno – oświatowej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakupu biletów wstępu na te imprezy,
  • imprez sportowych, uczestnictwa w różnych formach rekreacji ruchowej i zakupu biletów wstępu na te imprezy,
  • pomocy rzeczowej lub pieniężnej przyznawanej osobom znajdującym się w szczególnej trudnej sytuacji materialnej lub zapomóg pieniężnych udzielanych w wypadkach losowych,
  • imprez okolicznościowych, wraz z zakupem upominków np. z okazji Dnia Kobiet, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Dnia Edukacji Narodowej
  • paczek świątecznych dla dzieci do lat 16 oraz imprezy choinkowej połączonej z programem artystycznym i poczęstunkiem ( koszt jednej paczki 60,00.-zł). W przypadku zatrudnienia obojga rodziców dzieciom przysługują 2 paczki, zatrudnionym w tej samej placówce.
  • świadczeń okolicznościowych przyznawanych w formie rzeczowej tj. bony, talony, paczki żywnościowe,
  • wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela.

Część V

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SOCJALNEGO

§ 8

 1. Podstawę podziału funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo – finansowy sporządzony na każdy rok kalendarzowy.
 2. Roczny plan rzeczowo – finansowy opracowuje pracodawca i uzgadnia go ze związkami zawodowymi.
 3. Przyznanie i wysokość dofinansowania do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależniona jest od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
 4. Świadczenie socjalne finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby które nie uzyskały dopłaty nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu.
 5. W szczególnie trudnej sytuacji życiowej, materialnej i zdrowotnej może zostać przyznane świadczenie nieodpłatne – przypadki te będą rozpatrywane indywidualnie.
 6. Każdy rodzaj dofinansowania z Funduszu musi być poprzedzony pisemnym wnioskiem osoby uprawnionej lub może złożyć dyrekcja placówki lub grono pedagogiczne.
 7. Dopłata z funduszu do jednej z wybranych form wypoczynku (o którym mowa w § 7 pkt a, b, c, d ) może być przyznana jeden raz w roku (dla każdego uprawnionego).
 8. Wysokość dofinansowania do świadczeń z funduszu socjalnego określa tabela Nr 1 stanowiąca załącznik do Regulaminu.
 9. Zapomogi losowe przyznawane będą na podstawie wniosku z załączoną dokumentacją np. leczenia szpitalnego, stracie majątkowej ( np. spaleniu mieszkania czy domu).
 10. Podstawą do obliczenia dopłat z funduszu stanowi dochód brutto (przychód – koszty uzyskania przychodu) przypadający na osobę w rodzinie. W tym celu pracownik ma obowiązek przedłożyć zaświadczenia o zarobkach ( w kraju i za granicą) członków rodziny z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku ( zaświadczenie składa się raz w roku) i ilości osób pozostających na ich utrzymaniu, a emeryci i renciści odcinek renty lub emerytury. Pracownik powinien wykazać pełną wysokość dochodów otrzymanych ze wszystkich źródeł przez wszystkie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo osoby. Jeżeli nie pracuje przedkłada zaświadczenia z Urzędu Pracy.
 11. Pracownik wnoszący pełną odpłatność za usługi i świadczenia socjalne nie jest obowiązany składać zaświadczeń o dochodzie rodziny.

Część VI

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 9

 1. Z Regulaminem powinny być zapoznane wszystkie osoby uprawnione do korzystania z Funduszu.
 2. Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem wszelką odpowiedzialność ponosi pracodawca – dyrektor placówki oświatowej.
 3. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu jest tabela dopłat z Funduszem do różnych świadczeń i usług.

§ 10

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2008 r.

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ