Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Zdalne nauczanie - informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice.

 1. Od dnia 25 marca do 10 kwietnia organizowane jest kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość. Oznacza to wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.
 2. Udział w zdalnym nauczaniu jest realizacją obowiązku szkolnego, z czego wynika konieczność codziennego wykonywania przez ucznia zlecanych przez nauczycieli zadań oraz kontaktowania się z nauczycielem, zgodnie z ustalonymi przez nich zasadami. Na tej podstawie odnotowywana będzie frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych.
 3. Potwierdzeniem udziału ucznia w poszczególnych zajęciach będą przede wszystkim:
  • odesłane, na wskazany przez nauczyciela adres poczty elektronicznej lub przez moduł wiadomości w dzienniku, prace uczniów, np. karty pracy, zdjęcia, krótkie sprawozdania, itp.
  • zarejestrowana aktywność ucznia na wskazanych przez nauczyciela platformach edukacyjnych,
  • udział w zajęciach prowadzonych przy pomocy komunikatorów internetowych online lub grup na portalach społecznościowych,
  • inne formy zdalnej komunikacji uzgodnione przez nauczyciela z uczniami i rodzicami, np. dziennik elektroniczny, telefon, rozmowy video.
 4. Samodzielna nauka w domu wymaga systematyczności, bardzo dużej samodyscypliny ze strony ucznia oraz przygotowania dla niego przez rodziców odpowiednich warunków pracy, tj. miejsca pracy z biurkiem i niezbędnymi rzeczami do nauki, w tym podręcznikami, zeszytami i ćwiczeniami, przyborami szkolnymi i komputerem z dostępem do Internetu. Jeżeli posiadacie jeden komputer, z którego korzysta większa ilość osób, należy stworzyć harmonogram pracy przy nim.
 5. Zachęcamy Rodziców, aby w miarę możliwości wspierali (ale nie wyręczali!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.
 6. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów będzie się odbywać zgodnie z PZO i WZO, z uwzględnieniem przede wszystkim wytworów pracy ucznia przekazywanych drogą elektroniczną oraz platformy edukacyjnej Epodręczniki i innych serwisów umożliwiających dokonanie oceny pracy ucznia, np. wordwall.net/pl. Brane będzie również pod uwagę systematyczność realizacji zadań oraz zaangażowanie ucznia.
 7. Sprawdziany wiedzy i umiejętności odbywać się będą w formie testów elektronicznych przesyłanych uczniom do wypełnienia w określonym przez nauczyciela czasie lub w innych udokumentowanych przez nauczyciela formach.
 8. Szczegółowe zasady oceniania określą nauczyciele zajęć edukacyjnych i poinformują o nich uczniów i rodziców.
 9. Informacje o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przekazywane będą poprzez dziennik elektroniczny.
 10. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły. Kontakt telefoniczny z nauczycielami i wychowawcami będzie możliwy w godzinach pracy szkoły, tj. 8:00 – 15:00.
Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ