Witaj na naszej stronie

KLASA PIĄTA "A"

Kryteria oceniania na lekcjach języka polskiego w klasie piątej

(wybrane zagadnienia)

Sposoby i częstotliwość kontroli i oceny różnych form aktywności ucznia:

W każdym półroczu uczeń musi zostać poddany przynajmniej:

 • trzem kontrolom typu A,
 • trzem kontrolom typu B,
 • trzem kontrolom typu C.

Rodzaj kontroli - Częstotliwość - Typ kontroli

 1. Prace domowe: pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi - dwa razy w półroczu - B
 2. Prace domowe inne, np. zadania wykonywane w zeszycie i zeszycie ćwiczeń - co najmniej cztery razy w półroczu - C
 3. Sprawdziany diagnostyczne (wstępny i końcowy) - dwa razy w półroczu - A
 4. Sprawdziany na podsumowanie rozdziału - trzy razy w półroczu - A
 5. Sprawdziany z nauki o języku - raz w półroczu - B
 6. Sprawdziany znajomości lektur obowiązkowych i uzupełniających - dwa razy w półroczu - B
 7. Sprawdziany z czytania ze zrozumieniem - dwa razy w półroczu - B
 8. Dyktanda ortograficzne - dwa razy w półroczu - B
 9. Recytacja prozy i poezji - raz w półroczu - B
 10. Dłuższe odpowiedzi ustne - dwa razy w półroczu - B
 11. Wypowiedzi pisemne na lekcji - co najmniej dwa razy w półroczu - C
 12. Zaangażowanie podczas lekcji - raz w półroczu - C
 13. Zaangażowanie czytelnicze - raz w półroczu - C
 14. Dodatkowe zaangażowanie (np. udział w konkursach polonistycznych, w przedstawieniu, akademii szkolnej, itp.) - za każde działanie - B lub C
 15. Różnorodne działania twórcze, w których uczeń prezentuje swoje pasje i wykorzystuje uzdolnienia - za każde działanie - B lub C

Zasady oceniania pisemnych wypracowań:

   1. Za opowiadanie odtwórcze uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
    • Ujęcie najważniejszych składników treści - 8 p.
    • Opowiadanie treści swoimi słowami [dopuszczalne są nieliczne zaczerpnięcia z tekstu pojedynczych wyrażeń lub zwrotów] - 5 p.
    • Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń - 3 p.
    • Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń] – 3 p.
    • Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością [zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie] - 3 p.
    • Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 5 p.
    • Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 5 p.
    • Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy] - 5 p.
    • Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów [czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2–3 estetyczne skreślenia] - 3 p.
   2. Za opowiadanie twórcze uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
    • Zgodność pracy z tematem - 4 p.
    • Rozwinięcie tematu - 10 p.
    • Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń - 4 p.
    • Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń] - 4 p.
    • Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością [zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie] - 3 p.
    • Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p.
    • Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p.
    • Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy] - 4 p.
    • Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów [czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2–3 estetyczne skreślenia] - 3 p.
   3. Za opowiadanie twórcze z dialogiem uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
    • Zgodność pracy z tematem - 3 p.
    • Rozwinięcie tematu - 8 p.
    • Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń - 3 p.
    • Obecność słownictwa dynamizującego tok opowiadania [nagromadzenie czasowników oraz stosowanie wyrazów wskazujących na następstwo zdarzeń] - 3 p.
    • Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością [zawiera: wprowadzenie do wydarzeń, opis ich przebiegu, zakończenie] - 3 p.
    • Poprawnie zapisany dialog [każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linii, od myślnika, wielką literą] - 3 p.
    • Zachowanie właściwych proporcji między częścią narracyjną a dialogiem - 2 p.
    • Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p.
    • Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p.
    • Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy] - 4 p.
    • Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów [czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2–3 estetyczne skreślenia] - 3 p.
   4. Za list uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
    • Zgodność pracy z tematem - 4 p.
    • Rozwinięcie tematu - 8 p.
    • Obecność elementów charakterystycznych dla listu [miejscowość, data, nagłówek, podpis] - 4 p.
    • Odpowiedni układ graficzny [właściwe rozmieszczenie charakterystycznych elementów, akapity, odstępy, marginesy] - 3 p.
    • Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji [wstęp, rozwinięcie, zakończenie] - 3 p.
    • Obecność zwrotów do adresata - [2–3 poza nagłówkiem] - 3 p.
    • Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p.
    • Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p.
    • Poprawność interpunkcyjna - [dopuszczalne 3 błędy] - 4 p.
    • Estetyka zapisu [czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2–3 estetyczne skreślenia] – 3 p.
   5. Za opis postaci uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
    • Obecność podstawowych elementów: przedstawienie postaci, opis wyglądu zewnętrznego, nazwanie cech [nauczyciel każdorazowo określa minimalną ilość], uzasadnienie podanych cech [nauczyciel każdorazowo określa minimalną ilość], ocena własna [zakończenie, podsumowanie] – 12 p.
    • Rozwinięcie tematu – 8 p.
    • Spójność i logiczne uporządkowanie opisu - 3 p.
    • Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 5 p.
    • Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 5 p.
    • Poprawność interpunkcyjna - [dopuszczalne 3 błędy] - 4 p.
    • Estetyka zapisu i uwzględnienie odpowiedniej ilości akapitów [czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia] – 3 p.
   6. Za sprawozdanie uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
    • Opowiadanie o wydarzeniach z punktu widzenia uczestnika bądź świadka - 3 p.
    • Rozwinięcie tematu - 8 p.
    • Stosowanie czasowników w czasie przeszłym (w liczbie pojedynczej lub mnogiej) - 2 p.
    • Zamieszczenie informacji o miejscu, czasie i uczestnikach wydarzeń [punkty przyznajemy za podanie wszystkich informacji] - 3 p.
    • Stosowanie słownictwa informującego o kolejności wydarzeń (np. później, potem, następnie...) - 3 p.
    • Ocena wydarzeń z punktu widzenia świadka bądź uczestnika (sformułowanie wrażeń, refleksji) - 3 p.
    • Wypowiedź jest spójną, zamkniętą całością [w tym: zaznaczenie akapitami trójdzielności wypowiedzi] - 3 p.
    • Poprawność językowa [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p.
    • Poprawność ortograficzna [dopuszczalne 2 błędy] - 4 p.
    • Poprawność interpunkcyjna [dopuszczalne 3 błędy] - 4 p.
    • Estetyka zapisu [czystość, czytelność zapisu, dopuszczalne 2–3 estetyczne skreślenia] - 3 p.
   7. Za test lub sprawdzian uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
    • za pytania zamknięte (wyboru) – 20 p.
    • pytania otwarte (wymagające umiejętności sprawnego wypowiadania się i logicznego myślenia) – 20 p.

Zasady oceniania odpowiedzi ustnych:

   1. Za opowiadanie ustne uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
    • Wypowiedź (opowiadanie) wiąże się z zadanym tematem - 5 p.
    • Rozwinięcie wypowiedzi w ramach określonej koncepcji ucznia - 10 p.
    • Spójność i logiczne uporządkowanie wypowiedzi - 5 p.
    • Płynność opowiadania [właściwe tempo mówienia] - 5 p.
    • Wyraźne mówienie [uczeń jest dostatecznie słyszany i rozumiany] - 5 p.
    • Przestrzeganie poprawności językowej [dopuszczalne 3 błędy] - 5 p.
    • Wyraziste mówienie [uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji opowiadania; zaciekawia, potęguje napięcie itp.] - 5 p.
   2. Za recytację uczeń może otrzymać 40 p., w tym:
    • 20 p. za pamięciowe opanowanie tekstu (liczne błędy, podpowiedzi wykluczają przyznawanie punktów za kolejne kryteria, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną),
    • 10 p. za głośność mówienia, poprawność mówienia (uczeń jest słyszany i rozumiany)
    • 5 p. za wyrazistość mówienia (uczeń dostosowuje sposób mówienia do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; głosem wyraża uczucia, zaciekawia, wzrusza itp.)
    • 5 p. za właściwe tempo mówienia (dostosowane do sytuacji lirycznej ukazanej w wierszu; przestrzeganie znaków interpunkcyjnych)

Pozostałe zasady oceniania:

   • w przypadku form wypowiedzi poznanych w klasie czwartej obowiązują zasady oceniania zawarte w przedmiotowym systemie oceniania dla tej klasy,
   • za zaangażowanie podczas lekcji uczeń może otrzymać 15 p. Ocena ta jest wynikiem półrocznej obserwacji przez nauczyciela pracy ucznia na lekcjach języka polskiego. Oceny tej dokonuje się w drugiej połowie półrocza.
   • za zaangażowanie czytelnicze uczeń może otrzymać 15 p. Ocena ta zależy od ilości przeczytanych książek z biblioteki szkolnej (minimum 3 na ocenę dopuszczającą) oraz umiejętności wykazywania się w czasie lekcji zdobytą w ten sposób wiedzą,
   • dwa razy w półroczu uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu konsekwencji - zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z poddania się kontroli typu „A” i zapowiadanej kontroli typu „B”.

Zasady wglądu uczniów i rodziców w pisemne prace kontrolne i uzyskiwania dodatkowych informacji o osiągnięciach edukacyjnych uczniów:

   • każdą poprawioną i ocenioną pisemną pracę kontrolną uczeń zabiera do domu, gdzie zapoznają się z nią jego rodzice, co potwierdzają własnoręcznym podpisem,
   • prace te są zwracane nauczycielowi i przechowywane do końca roku szkolnego,
   • informacje o bieżących wynikach edukacyjnych są umieszczane w dzienniku elektronicznym,
   • nauczyciel informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniu oceną niedostateczną w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
   • nauczyciel informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej (z wyłączeniem oceny niedostatecznej) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
   • dodatkowe informacje zainteresowanym rodzicom uczniów są udzielane w każdy ________ o godz. _______ (informacja zostanie przekazana na początku roku szkolnego).

Skala ocen:

   • 0 – 39 % - niedostateczny
   • 40 – 49 % - dopuszczający
   • 50 – 74% - dostateczny
   • 75 – 90 % - dobry
   • 91 – 99 % - bardzo dobry
   • 100% - celujący

Zakładane osiągnięcia uczniów na zakończenie klasy VI
Uczeń na zakończenie nauki w drugim cyklu kształcenia (klasy IV-VI) powinien posiadać następujące wiadomości i umiejętności (KLIKNIJ TUTAJ)

 

Bardziej szczegółowe zasady oceniania:

klasa piąta

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ