Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Rozdział 1

 1. Samorząd tworzą uczniowie szkoły.
 2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
 3. Samorząd jest wybierany przez uczniów w demokratycznych wyborach.

Rozdział 2

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców lub Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępowania w nauce i zachowaniu,
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  • prawo współredagowania gazetki szkolnej,
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, imprez sportowych tj. Dzień Samorządu Uczniowskiego, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, dyskotek, wycieczek, spotkań okolicznościowych zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

Rozdział 3

Środki i formy działania samorządu.

 1. Dla osiągnięcia swych celów SU, przestrzegając obowiązujących przepisów, stosuje następujące środki i formy działania:
  • przekłada Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i dyrektorowi własne projekty, wnioski, opinie w sprawach dotyczących nauki, warunków pracy a zwłaszcza w obronie uczniów i ich praw,
  • zwołuje zebrania samorządów klasowych,
  • deleguje przedstawicieli na zjazdy samorządów szkolnych oraz innych organizacji zajmujących się samorządnością,
  • wspólnie z Radą Pedagogiczną i dyrektorem uczestniczy w planowaniu i organizowaniu krajoznawczo-turystycznych wycieczek i innych form czynnego wypoczynku,
  • udziela uczniom szkoły, na ich prośbę i w razie potrzeby, porad w rozstrzyganiu sporów koleżeńskich.

Rozdział 4

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 1. Członkami Samorządu Uczniowskiego, działającego na terenie szkoły są jej uczniowie .
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Ordynacja Wyborcza.
 3. Prawa i obowiązki uczniów są określone szczegółowo w Statucie Szkoły.
 4. Uczeń ma prawo wpływać na życie szkoły przez działalność w SU lub odwoływania się z wnioskiem do działaczy SU.
 5. Członkowie Samorządu Uczniowskiego mają prawo :
  • wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz (Samorządy Klasowe) i sekcji działających przy Samorządzie Uczniowskim,
  • oceniać na zebraniach oraz w inny sposób działalność pozostałych członków samorządu,
  • zgłaszać wnioski i opinie w sprawie działalności samorządu,
  • występować z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie uczniów wchodzących w skład Samorządu Uczniowskiego sekcji do opiekuna SU,
  • uczestniczyć w zebraniach Samorządów Klasowych, Samorządu Uczniowskiego, sekcji, na których podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby,
  • zwracać się do SU lub opiekuna SU we wszystkich sprawach dotyczących nauki szkolnej, a szczególnie w sprawie obrony jego interesów i praw ucznia, a SU lub opiekun powinien zgłosić ten wniosek do dyrekcji
  • opiniować projekt oceny z zachowania swoich kolegów,
  • uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jako przedstawiciel SU po wcześniejszym powiadomieniu dyrektora szkoły i członków rady, zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej z głosem doradczym .
 6. Za szczególnie aktywną działalność w SU uczeń może zostać wyróżniony nagrodą lub inną formą uznania (np. pochwałą opiekuna SU, pochwałą dyrektora szkoły na apelu) określoną w statucie szkoły.
 7. Członkowie SU są zobowiązani :
  • przestrzegać postanowień regulaminu,
  • przestrzegać zasad współżycia społecznego.
 8. W przypadku naruszania postanowień regulaminu lub zasad współżycia społecznego mogą być zastosowane przez SU, opiekuna SU, Radę Pedagogiczną, dyrektora następujące środki oddziaływania:
  • upomnienie,
  • nagana,
  • inne kary określone w statucie szkoły.
 9. Uczeń, który jest członkiem SU a łamie regulamin, nie bierze udziału w życiu i pracach SU to SU lub opiekun SU może wystąpić z wnioskiem o usunięcie go z SU. Uprzednio opiekun powinien upomnieć ucznia a w razie braku poprawy należy zwołać głosowanie. Na głosowaniu członkowie SU głosując na kartkach w głosowaniu tajnym i równym, obecnością, co najmniej połowy składu, zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów opiekun ma głos decydujący. Jeśli członek SU jest źle widziany w oczach uczniów to uczniowie mają prawo do przeprowadzenia referendum z wnioskiem o odwołanie tego ucznia. Aby przeprowadzić referendum muszą zebrać 10% podpisów ogółu społeczeństwa uczniów i przedstawić je razem z pisemnym wnioskiem do opiekuna SU. W referendum jest brana pod uwagę zwykła większość głosów. Miejsce usuniętego członka zajmuje członek, SU który w wyborach miał mniejszą ilość głosów, (np. miejsce zastępcy przewodniczącego zajmuje skarbnik). Kandydaturę do wolnego miejsca członkowskiego po usuniętym członku SU mogą zgłaszać uczniowie. Nowego członka wybiera SU zwykłą większością głosów.
 10. Decyzja o zastosowaniu wobec ucznia środków wymienionych wyżej powinna być podjęta w jego obecności; jeśli mimo zawiadomienia, uczeń bez uzasadnionych przyczyn nie zgłosi się - uchwała może zapaść w jego nieobecności; od tej decyzji zainteresowany może się odwołać w terminie do 14 dni do opiekuna SU, Rady Pedagogicznej, dyrektora szkoły.
 11. SU może opiniować nadawanie kary. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności, godności osobistej ucznia .
 12. Osoby nie będące członkami SU, a współpracujące z SU mogą uczestniczyć w pracach SU po uprzednim powiadomieniu opiekuna SU. Bez prawa do głosowania.

Rozdział 5

Struktura Samorządu Uczniowskiego

 1. SU jest zorganizowany na zasadach demokratycznych:
  • jest wybierany przez uczniów szkoły,
  • odpowiada przed uczniami, w których imieniu sprawuje działalność,
  • w ramach swych kompetencji podejmuje decyzje uwzględniające interesy uczniów, zasięgając w drodze konsultacji ich opinii,
  • reprezentuje interesy i prawa uczniów wobec władz szkoły,
  • utrzymuje ścisłą więź z uczniami szkoły, zasięgając ich opinii przed zajęciem stanowiska w ważnych sprawach uczniowskich,
  • uchwala wspólnie z opiekunem SU plany pracy samorządu,
  • powołuje sekcje szkolne wspólnie z opiekunem SU,
  • realizuje zadania wynikające z regulaminu SU,
  • jest powoływana na kadencję wynoszącą 1 rok szkolny,
  • zaprasza na swoje zebrania osoby spoza swojego grona,
  • usuwa z zebrań osoby zakłócające ich przebieg.
 2. Zebrania władz SU są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 50% uprawnionych uczniów.
 3. Przy SU mogą działać różnorodne sekcje, powoływane w razie potrzeby (np. sekcja porządkowa, dekoracyjna, ekologiczna, organizacyjna). Które zdają raporty ze swojej pracy co 2 miesiące SU oraz opiekunowi SU.
 4. Opiekun SU:
  • współpracuje z wychowawcami klas przy organizowaniu wyborów do samorządów klasowych,
  • organizuje wybory do SU,
  • stwierdza prawidłowość przeprowadzonych wyborów zgodnie z "Regulaminem wyborów",
  • pośredniczy między samorządem a innymi organizacjami w przekazywaniu wniosków i opinii uczniów,
  • rozpatruje wnioski o odwołanie członków SU,
  • może zapraszać na zebrania SU wybrane osoby,
  • zwoływać zebrania SU i samorządów klasowych,
  • powoływać, także na wniosek SU i wspólnie z nią sekcje działające przy samorządzie,
  • może nagradzać, także na wniosek SU, uczniów szczególnie wyróżniających się w działalności samorządu.
 5. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok.

Rozdział 6

Działalność gospodarcza SU

 1. Samorząd może uzyskiwać dochody:
  • z organizacji sklepiku szkolnego oraz imprez szkolnych tj. sprzedaży biletów na dyskotekę, loterii fantowych i in.,
  • ze zbiórki surowców wtórnych,
  • ze środków przekazanych przez sponsorów,
  • z dobrowolnych składek uczniów, w porozumieniu z samorządem klasowym.

Rozdział 7

Dokumentacja samorządu

 1. Dokumentację SU tworzą:
  • Regulamin SU,
  • Zeszyt protokołów,
  • Roczny plan pracy,
  • Rozliczenia finansowe,
  • Ordynacja Wyborcza.

Rozdział 8

Sposób wybierania Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna SU

 1. Wybory do SU są organizowane przez samorząd z ubiegłego roku, łącznie z byłym opiekunem.
 2. Uczniowie z każdej klasy zgłaszają po dwóch kandydatów. Wszyscy kandydaci wpisywani są na listę wyborczą z którą osoby prowadzące wybory chodzą po wszystkich klasach. Każdy uczeń ma prawo do jednego głosu. Uczniowie oddają swoje głosy na przygotowanych kartkach. Poszczególne miejsca w składzie SU są zajmowane w zależności od ilości otrzymanych głosów (osoba z największą ilością głosów zostaje Przewodniczącym SU).
 3. Opiekuna SU wybierają uczniowie. Wybory przeprowadzają osoby, o których mowa w punkcie 2. Na kartę wyborczą są wpisywani wszyscy nauczyciele. Wybory przeprowadzane są tak samo jak wybory do SU. Nauczyciel który dostanie największą ilość głosów zostaje, jeśli chce, opiekunem SU.
 4. Wybory nie mogą być przeprowadzane w ten sam dzień. Najpóźniej wybory muszą być przeprowadzone do 3 tygodnia od rozpoczęcia roku szkolnego.

Rozdział 9

Sposób zatwierdzania i uchwalania regulaminu

 1. Regulamin jest zatwierdzany w głosowaniu przez SU, opiekuna SU, Radę Pedagogiczną i dyrekcję.
 2. Rada Samorządu Uczniowskiego we współpracy z Samorządami Klasowymi i opiekunem może na wniosek uczniów dokonywać zmian lub uzupełniać regulamin.

Opiekunowie: M. Kamińska, A. Kowalczyk

Regulamin SU został zatwierdzony 18 czerwca 2002 r.

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ