Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Regulamin wynagradzania nauczycieli - rok 2011

UCHWAŁA NR VI/30/11 RADY GMINY KRASOCIN

z dnia 24 marca 2011 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasocin.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust.1 art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) , art. 30 ust.6 i art.49 i art.54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674) z późniejszymi zmianami oraz art. 5 ustawy z dnia 20.07.2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606, uchwala więc co następuje:

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Regulamin określa wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom:
  • dodatku motywacyjnego,
  • dodatku funkcyjnego,
  • dodatku za warunki pracy,
  • dodatku za wysługę lat
  • wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
  • nagród i innych świadczeń wynikających za stosunku pracy,
  • dodatków socjalnych: dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego.
 2. Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.
 3. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacane w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia , o którym mowa w ust. 2.
 4. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacenia wynagrodzenia nauczycielom:
  • zasiłku na zagospodarowanie,
  • odprawy z tytułu przejścia na emeryturę,
  • odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
  • wynagrodzenia nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny,
  • nagród jubileuszowych,
  • dodatkowego wynagrodzenia rocznego

określają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr. 118, poz. 1112 – tekst jednolity, z póżn. zm.).

§ 2

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006r. nr 97 poz. 694 z późn. zmianami),
  • rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami,
  • szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub zespół placówek, dla której organem prowadzącym jest Rada Gminy Krasocin,
  • dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w ust.1,
  • roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
  • klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
  • ucznia – należy przez to rozmieć także wychowanka,
  • organizacja związkowa- rozumie się przez to Zarząd Oddziału ZNP w Krasocinie,
  • czasie pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć - należy przez to rozumieć czas, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela,
  • tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ustawy - Karta Nauczyciela,
  • godzinach ponadwymiarowych - należy przez to rozumieć przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – art. 35, ust. 2 Karty Nauczyciela,
  • godzinach doraźnych zastępstw - należy przez to rozumieć godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych przydzielone nauczycielowi powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, których realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela – art. 35 Karty Nauczyciela.

ROZDZIAŁ II

WYNAGRODZENIA I SKŁADNIKI WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie zasadnicze

§ 3

 1. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji,
 2. Nauczyciele niepełnozatrudnieni otrzymują stawkę wynagrodzenia zasadniczego proporcjonalnie do wymiaru etatu.
 3. Za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, bądź urlopu macierzyńskiego wynagrodzenie zasadnicze ulega pomniejszeniu w wysokości 1/30 za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy w razie choroby i macierzyństwa.
 4. W przypadku konieczności okresowego łączenia różnych wymiarów pensum wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy- Karta Nauczyciela w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łączonej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 5. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

 

Dodatek za wysługę lat

§ 4

 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym ,że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego (art. 33 ust.1 Karty Nauczyciela).
 2. Dodatek przysługuje:
  • począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,
  • za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca,
  • za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,
  • za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego z wyłączeniem zasiłku macierzyńskiego.
 3. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 4. Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy z zastrzeżeniem ust. 5. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.
 5. Nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach (placówkach) w wymiarze łącznie nie przekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w ust. 3.

 

Dodatek motywacyjny

§ 5

 1. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 6 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 6

 1. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
  • uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym, wychowawczo – opiekuńczym, a w szczególności:
   • osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,
   • osiągnięć w konkursach, turniejach, zawodach sportowych i olimpiadach oraz w innych obszarach działań związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
   • skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
   • skuteczna współpraca z rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologii i uzależnieniom,
   • aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną,
  • wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,
  • zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
  • szczególnie efektywne wypełnienie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem,
  • realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej
  • jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem , a w szczególności:
   • podnoszenie umiejętności zawodowych, skutkujące praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
   • wzbogacanie własnego warsztatu pracy, promowanie szkoły, środowiska regionu,
  • zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
   • inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
   • udział w komisjach przedmiotowych i innych,
   • opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub organizacji uczniowskich działających w szkole,
   • prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
   • inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,
   • skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego.
 2. Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielom:
  • stażystom w okresie odbywania stażu,
  • nauczycielom, którzy otrzymali kary przewidziane przepisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela – przez okres 12 miesięcy od daty udzielenia kary,
  • za okres urlopu dla poratowania zdrowia,
  • przez okres co najmniej 6 miesięcy po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia trwającego dłużej niż 6 miesięcy,
  • w okresie przebywania w stanie nieczynnym.

§ 7

 1. Wysokość środków na dodatki motywacyjne w danej placówce ustala się w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W zależności od osiąganych wyników pracy nauczycielowi może być przyznany dodatek motywacyjny w ramach środków przyznanych szkole (placówce).
 2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres przyznawania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w §6, ustala dyrektor, a dla dyrektora – Wójt.
 4. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
 5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.
 6. W okresie usprawiedliwionej nieobecności z powodu choroby własnej, opieki nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny, urlopu macierzyńskiego dodatek motywacyjny ulega pomniejszeniu o 1/30 za każdy dzień nieobecności.
 7. Dodatek motywacyjny stanowi składnik wynagrodzenia.

 

Dodatek funkcyjny

§8

 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
  • stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły;
  • sprawowanie funkcji:
   • wychowawcy klasy,
   • doradcy metodycznego lub nauczyciela – konsultanta,
   • opiekuna stażu,
   • intendenta.
  • Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje, ustala:
   • dla dyrektora – Wójt,
   • dla wicedyrektora szkoły – dyrektor szkoły.

§9

Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

od

do

1.

Szkoły podstawowe, zespoły placówek

 1. dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów
 2. dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów
 3. dyrektor szkoły liczącej 17 do 26 oddziałów
 4. wicedyrektor

 

 • 300
 • 400
 • 500
 • 300

 

 • 800
 • 900
 • 1000
 • 800

2.

Wychowawca oddziału, klasy, szkoły podstawowej i przedszkola:

 • do 10 uczniów
 • do 20 uczniów
 • do 30 uczniów
 • ponad 30 uczniów

 

 • 60
 • 70
 • 80
 • 90

 

 • 80
 • 90
 • 100
 • 120

3.

Wychowawca klasy gimnazjum

 • do 20 uczniów
 • do 30 uczniów
 • ponad 30 uczniów

 

 • 80
 • 90
 • 100

 

 • 110
 • 130
 • 150

4.

Opiekun stażu - 5 % wynagrodzenia zasadniczego stażysty po WSP

W przypadkach zwiększenia zadań powierzonych dyrektorowi, wykraczających poza wymienione w tabeli, dodatek funkcyjny może zostać podwyższony do kwoty 2000,00 zł na czas realizacji projektów unijnych po aprobacie wójta.

§ 10

 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w §8 ust. 1 i 2 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 2. Nauczycielowi prowadzącemu intendenctwo poza etatem przysługuje dodatek:
  • w szkołach, w których dożywia się do 100 uczniów – 150 zł
  • w szkołach, w których dożywia się do 50 uczniów – 100 zł
 3. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
 4. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa, a po 1 miesiącu gdy dyrektor nie pobiera dodatku funkcyjnego.
 5. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

Dodatki za warunki pracy

§ 11

 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.
 2. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.
 3. Za pracę w trudnych warunkach uznaje się:
  • Nauczanie indywidualne dziecka zakwalifikowanego orzeczeniem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej do kształcenia indywidualnego,
  • Nauczanie w klasach łączonych,
  • Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.
 4. Dodatek wynosi 5% stawki godzinowej.
 5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć (pełny etat).
 6. Nauczycielowi, który realizuje w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć dodatek wypłaca się proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w takich warunkach pracy.
 7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.
 8. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 dla dyrektorów przyznaje Wójt Gminy, a dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły.

 

ROZDZIAŁ III

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 12

 1. Nauczyciel może być zobowiązany do pracy w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. Zatrudnienie w większym wymiarze godzin ponadwymiarowych wymaga zgody nauczyciela, jednakże w tym przypadku wymiar godzin ponadwymiarowych nie może przekraczać ½ jego pensum (art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela).
 2. Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę ponadwymiarową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza się, dzieląc odpowiednią stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli, o której mowa w ust. 1, przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, przez 4,16 – z zaokrągleniem do pełnych godzin, (do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę).
 3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, w sposób określony w ust. 2, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy.
 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem godzin ponadwymiarowych przypadających w dniach, w których nauczyciel nie mógł realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, np. w związku z zawieszeniem zajęć z powodu klęski żywiołowej lub mrozów.
 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru ( lub ¼ gdy nauczycielowi ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
 6. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.
 7. W ramach posiadanych środków, dyrektor może przyznać nauczycielowi prowadzenie zajęć dodatkowych, za które odpłatność przysługuje jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 13

 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw, o których mowa w §12 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.
 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz za zajęcia dodatkowe wypłaca się z dołu.
 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze nie przydziela się godzin ponadwymiarowych, chyba, że z planów nauczania przedmiotu wynika potrzeba przydzielenia większej liczby godzin, nie więcej niż 2 godziny ponadwymiarowe tygodniowo.

 

ROZDZIAŁ IV

NAGRODY I ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

§14

 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym szkoły, z tym, że:
  • 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,
  • 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.
 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:
  • posiadania wyróżniającej oceny pracy,
  • otrzymywania w danym roku szkolnym lub roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania nagrody, dodatku motywacyjnego przez co najmniej 6 miesięcy,
  • legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.
 3. Nagrody nauczycielom przyznają :
  • ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 – dyrektor,
  • ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 - Wójt.
 4. Szczegółowe zasady przyznawania nagród oraz tryb składania wniosków określa regulamin:
  • przyznawania nagród Wójta dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
  • przyznawania nagród dyrektora szkoły lub placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.
 5. Regulamin, o którym mowa w §14 ust. 4 pkt. a, określa regulamin uchwalony przez Radę Gminy Krasocin, zgodnie z art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela.

§ 15

 1. Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz z okazji Jubileuszu Szkoły (mogą być również przyznane w szczególnych przypadkach – w miarę posiadanych środków).

 

ROZDZIAŁ V

INNE NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY NAUCZYCIELA

Zasiłek na zagospodarowanie

§ 16

 1. Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli.
 2. Prawo do złożenia wniosku o wypłacanie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
 3. Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeśli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego . W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.

Dodatek mieszkaniowy

§ 17

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie gminy, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy
 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie :
  • 1. przy jednej osobie w rodzinie – 3 %
  • 2. przy dwóch osobach w rodzinie – 4 %
  • 3. przy trzech osobach w rodzinie – 5 %
  • 4. przy czterech i więcej osobach w rodzinie – 6 % minimalnego wynagrodzenia za pracę (Dz. U. z 2010 r., Nr 194 poz. 1288).
 3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka, dzieci oraz rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
 4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
 5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek.
 6. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Wójt.
 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
  • niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu mieszkaniowego,
  • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
 8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
  • nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  • pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego, (chorobowego, macierzyńskiego, rehabilitacyjnego, wychowawczego )
  • odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, określonej służby wojskowej. W przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do szkoły zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.

Dodatek wiejski

§ 18

 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi, w wymiarze nie mniejszym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

 1. W budżecie zabezpiecza się środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną w wysokości 0,3 % planowanych rocznych wynagrodzeń czynnych nauczycieli.
 2. Uprawnienia zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę.

§ 20

 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się według wzoru: W = (x 1 + x2 ) : [( x1 : y1 )+( x2 : y2)], gdzie:
  • x1, x2.........- oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,
  • y1, y2 ........- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy oraz §1 uchwały.
 2. Wymiar, o którym mowa w pkt 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

§ 21

 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy.

§ 22

 1. Regulamin został uzgodniony z Zarządem Oddziału ZNP w Krasocinie.

§ 23

 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krasocin.

§ 24

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą być zmieniane w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

§ 25

 1. Traci moc uchwała Nr XXXVI/179/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Krasocin.

§ 26

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku i będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ