Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO - TOLERANCJA

Motto:

„Cóż to za smutna epoka, w której łatwiej rozbić atom, niż zniweczyć uprzedzenie”
Albert Einstein

1. Cele konkursu:
• poszerzenie wiedzy na temat tolerancji,
• promowanie pozytywnych postaw wobec odmienności,
• pobudzanie aktywności uczniów,
• rozwijanie zainteresowań literackich i dziennikarskich,
• wspieranie humanistycznych uzdolnień uczniów,
• motywowanie do samodzielnego tworzenia tekstów,
• dbanie o czystość języka polskiego.

2. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów gimnazjum.
2. Konkurs trwa do 9 grudnia 2016 roku.
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace - wiersz i dłuższą wypowiedź pisemną.

3. Forma wypowiedzi:
• wiersz,
• opowiadanie,
• list,
• artykuł do gazetki szkolnej,
• scenariusz przedstawienia.

Prace do wykonania - w formie opisowej - na następujące tematy:

1. Czym jest dla mnie tolerancja?
2. Przejawy tolerancji i nietolerancji wokół nas.
3. „Cóż to za smutna epoka, w której łatwiej rozbić atom, niż uprzedzenie”- Albert Einstein.
4. Napisz list do wybranej bohaterki/wybranego bohatera filmu pt. „Wolności słowa". Opisz, w jaki sposób poznanie jej/jego historii wpłynęło na Twoje poznanie i zrozumienie osób o odmiennych niż Twoje doświadczeniach.
5. Czy uczniowie Erin Gruwell są „prawdziwymi bohaterami”?

4. Warunki konkursu:

1. Organizatorzy konkursu przyjmują prace wydrukowane w formacie A4; w przypadku wypowiedzi pisemnej max 2 strony tekstu, wiersz minimum 4 strofy, czcionka Arial.
2. Prace należy składać u pani: Teresy Szczepańskiej
3. Oceny oraz przyznania nagród dokona Jury Konkursu powołane przez organizatorki.

5. Kryteria oceny prac konkursowych:

• wartość merytoryczna i zgodność z tematyką,
• forma pracy,
• poziom literacki pracy,
• samodzielność i oryginalność.

6. Nagrody:

Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe, a uczestnikom dyplomy.

7. Postanowienia końcowe:
• zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały napisane osobiście,
• prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach szkoły,
• decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla uczestników,
• komisja konkursowa dokona oceny i wyboru najlepszych prac do 17. grudnia 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Organizatorzy: Anna Nowicka i Teresa Szczepańska

 

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ