Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Program wychowawczy szkoły podstawowej

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W OLESZNIE

ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

Absolwent naszej szkoły umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i prawdziwej komunikacji oraz dąży do dalszego swojego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

Nasz absolwent:

 1. Ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju i świata.
 2. Prezentuje postawę patriotyczną i rozumie potrzebę pielęgnowania tradycji.
 3. Jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.
 4. Zna i respektuje prawa człowieka, jest otwarty na innych i tolerancyjny.
 5. Zna, szanuje i przestrzega zasad samorządności i demokracji.
 6. Wie, co to jest system wartości - poszukuje dobra i jest wrażliwy na cierpienie innych.
 7. Potrafi radzić sobie w różnych sytuacjach, jest dociekliwy, samodzielny w myśleniu i działaniu, odpowiedzialny za własne wyniki w nauce.
 8. Dba o otaczające środowisko, zdrowie własne i innych.
 9. W szkole czuje się bezpiecznie, dostrzega troskę o zaspokojenie jego potrzeb.

 

I. Szkoła jako społeczność

Cel ogólny:

Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej i środowiskowej.

 

Zadania szkoły

Cele szczegółowe

Uczeń:
Formy realizacjiOdpowiedzialniTerminy realizacjiSposoby ewaluacji
Uświadomienie uczniom istoty prawa szkolnego.
 • rozumie, że w każdej społeczności obowiązują pewne formy zachowań określone przepisami prawa,
 • zna swoje prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły,
 • przestrzega regulaminów szkolnych.
zapoznanie ze Statutem Szkoły, wychowawcy wrzesień
 • zapisy w dziennikach,
 • wpisy w „Kartach zachowania ucznia”,
 • obserwacje postaw uczniów.
rozmowy na godzinach wychowawczych na temat praw i obowiązków ucznia, wychowawcy cały rok szkolny
konsekwentne stosowanie nagród i kar przewidzianych w Statucie Zespołu, wychowawcy i nauczyciele cały rok szkolny
egzekwowanie przestrzegania przez uczniów obowiązujących w szkole regulaminów, wychowawcy i nauczyciele cały rok szkolny
opieka nad salą lekcyjną, aktualizacja gazetek klasowych, wychowawcy cały rok szkolny
ustalanie ocen z zachowania (samoocena, ocena kolegów/koleżanek). wychowawcy półrocze/koniec roku

Kształtowanie samorządowej działalności ucznia.

 • umiejętnie współdziała w zespole,
 • jest współorganizatorem życia szkolnego,
 • ma poczucie przynależności do zespołu klasowego,
 • czuje się odpowiedzialny za efekty swojej pracy i swojego zespołu,
 • identyfikuje się ze społecznością lokalną.
przeprowadzenie, zgodnie ze Statutem oraz regulaminem SU, wyborów do samorządów uczniowskich: klasowych i szkolnego, świetlicowego, opiekuna SU,

opiekun SU,

wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy,

wrzesień
 • zapisy w dzienniku lekcyjnym,
 • sprawozdania z uroczystości,
 • protokoły z wyborów,
 • zdjęcia i artykuły w pisemku „SoS”
angażowanie uczniów w organizowanie imprez klasowych typu: spotkania przy ognisku, andrzejki, choinka, walentynki itp. wychowawcy

zgodnie z kalendarzem imprez

udział w akcjach na rzecz najbliższego środowiska: „Sprzątanie Świata 2013”, „Dzień Ziemi”,

wychowawcy, nauczyciele przyrody,

zgodnie z kalendarzem

organizowanie i współorganizowanie akcji charytatywnych, np. zbieranie plastikowych nakrętek, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i inne,

wychowawcy, opiekun SU,

w ciągu całego roku

udział w imprezach szkolnych i uroczystościach środowiskowych,

wychowawcy,

zgodnie z kalendarzem

udział w konkursach międzyklasowych (Dzień Wiosny i SU, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka, Klasa Roku),

opiekun SU,

nauczyciele WF,

wychowawcy,

zgodnie z kalendarzem
działalność w organizacjach szkolnych: Klub 4H, ZHP, ZUCHY, SU,

opiekunowie organizacji,

cały rok
tworzenie reguł wspólnej nauki i zabawy;KODEKS KLASOWY.

wychowawcy

wrzesień

Zaspokajanie potrzeb rozwojowych ucznia.

 • rozwija swoje zainteresowania,
 • wyrównuje braki,
 • pomaga słabszym w nauce.
udział w akademiach, przedstawieniach i inscenizacjach,

wszyscy nauczyciele

cały rok
 • zapisy w dziennikach,
 • eksponowanie sukcesów uczniów,
 • sprawozdania i informacje w „SoS” i na stronie internetowej szkoły,
 • protokoły z konkursów,
 • comiesięczne sprawozdania z realizacji projektu.
udział w konkursach tematycznych ( np. Ortograficzna Corrida, Szkolny Ekolog, Mistrz Języków Obcych, Co wiem o Unii Europejskiej?, Co wiem o AK?, Szopki Bożonarodzeniowe i innych),

nauczyciele przedmiotów

zgodnie z kalendarzem

udział w innych konkursach, rozgrywkach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, wszyscy nauczyciele zgodnie z kalendarzem
praca w ramach zajęć wyrównawczych, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i rewalidacyjnych,

pedagog szkolny, p. D.Sitkowska, p. B.Tkaczyk-Omasta

cały rok
realizacja programu "Spotkania z Leonem" w klasach I i III,

nauczyciele klas 1 i 3

cały rok
pomoc koleżeńska w klasie,

wychowawcy

cały rok
udział w zajęciach świetlicowych i innych zajęciach pozalekcyjnych.

wychowawcy świetlicy, nauczyciele

cały rok

 

II. Tradycje i obyczaje szkoły

Cel ogólny:  Kształtowanie postaw patriotycznych.

Zadania szkoły

Cele szczegółowe

Uczeń:
Formy realizacjiOdpowiedzialniTerminy realizacjiSposoby ewaluacji

Stwarzanie warunków do poznania historii Patrona Szkoły.

 • zna podstawowe wydarzenia dotyczące AK,
 • potrafi zebrać informacje na temat Patrona Szkoły,
 • potrafi udokumentować ważne wydarzenia z życia klasy i szkoły,
 • zna tradycje i obyczaje szkoły podstawowej,
 • aktywnie uczestniczy w uroczystościach rocznicowych  szkolnych i środowiskowych.

zorganizowanie szkolnego konkursu: ,,Co wiesz o Patronie Szkoły ”

R. Kowalczyk

luty
 • zapisy w dziennikach,
 • eksponowanie sukcesów  uczniów,
 • sprawozdania i informacje w „SoS” i na stronie internetowej szkoły,
 • protokoły z konkursów,
 • comiesięczne sprawozdania z realizacji projektu.
spotkanie uczniów klas młodszych z nauczycielem historii

wychowawcy, nauczyciel historii

październik

pisanie notatek, sprawozdań i ich publikowanie w pisemku SOS, na stronie internetowej szkoły oraz na gazetce Patrona Szkoły,

B. Tkaczyk – Omasta,

M. Deska,

J. Lichosik,

R. Kowalczyk,

E. Karpiński,

T. Szczepańska,

cały rok
redagowanie ściennych gazetek klasowych, szkolnych,

wychowawcy

zgodnie z kalendarzem wydarzeń

prowadzenie strony internetowej z wykorzystaniem sylwetki Patrona Szkoły.

E. Karpiński,

wychowawcy i nauczyciele

cały rok

Propagowanie i kultywowanie tradycji lokalnych, narodowych i europejskich.

 • aktywnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach, apelach, akcjach na terenie szkoły,
 • godnie zachowuje się na cmentarzu i w innych miejscach pamięci narodowej,
 • zna symbole narodowe i europejskie oraz ważne dla kraju rocznice,
 • opiekuje się miejscami pamięci narodowej,
 • zna kombatantów związanych z historią najbliższej okolicy,
 • prezentuje godną postawę podczas uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego,
 • posiada podstawową wiedzę o dziedzictwie kulturowym narodu i Europy,
 • jest tolerancyjny wobec innych kultur, cywilizacji, obyczajów i poglądów.
wycieczki do miejsc pamięci narodowej: miejscowy cmentarz, pomniki w Olesznie i Chotowie, obelisk poświęcony nauczycielom,

wychowawcy,

nauczyciel historii,

październik

kwiecień

 • zapisy w dzienniku lekcyjnym,
 • sprawozdania z uroczystości,
 • artykuły w pisemku i na stronie internetowej szkoły,
 • obserwacje postaw i zachowań uczniów.
nauka hymnu narodowego, europejskiego oraz pieśni i wierszy o tematyce patriotycznej,

wychowawcy klas 1-3,

nauczyciel muzyki

cały rok
porządkowanie grobów partyzanckich, grobów nauczycieli, grobu księdza Wincentego Ingielewicza oraz miejsc pamięci narodowej,

opiekun ZHP,

wychowawcy

w ciągu całego roku

udział w akademiach: wybuch II wojny światowej, Święto Niepodległości , uchwalenie Konstytucji 3 Maja

nauczyciele odpowiedzialni

w ciągu całego roku
udział pocztu sztandarowego w ważnych uroczystościach narodowych, regionalnych i szkolnych,

Ryszard Kowalczyk

według kalendarza

przygotowanie ślubowania klas pierwszych,

Iwona Kwaca

Małgorzata Skoczek

według kalendarza
przestrzeganie zasad ceremoniału podczas szkolnych uroczystości,

nauczyciele odpowiedzialni

według kalendarza
spotkania uczniów z kombatantami, żołnierzami różnych formacji,

wychowawcy

październik
konkursy językowe i o tematyce europejskiej,

nauczyciele języków obcych

 maj
zorganizowanie Szkolnego Dnia Języków Obcych.

nauczyciele języków obcych

 maj

 

III. Zachowanie i obcowanie z ludźmi 

Cel ogólny: Przestrzeganie zasad kultury i obowiązujących norm w obcowaniu z ludźmi

Zadania szkoły

Cele szczegółowe

Uczeń:
Formy realizacjiOdpowiedzialniTerminy realizacjiSposoby ewaluacji

Rozwijanie umiejętności postrzegania siebie i rozumienia uczuć swoich i innych.

 • zwraca uwagę na kulturę osobistą i kulturę języka,
 • doskonali umiejętność współdziałania podczas nauki , zabawy oraz wypełniania przydzielonych obowiązków,
 • nawiązuje pozytywne więzi i relacje w środowisku szkolnym i wobec członków rodziny,
 • okazuje szacunek ludziom starszym,
 • zna i rozumie pojęcie tolerancji,
 • jest życzliwy i pomaga innym,
 • integruje się z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

organizowanie pomocy koleżeńskiej w zespołach klasowych,

wychowawcy

w ciągu całego roku

 • dokumentacja z PPP,
 • dokumentacja pedagoga szkolnego,
 • sprawozdania z uroczystości,
 • sprawozdanie z konkursu „Kolega/ Koleżanka Roku”,
 • karty czytelnika

spotkań integracyjnych z udziałem osób starszych; Dzień Babci, Dziadka, Matki,

wychowawcy klas 0-3

według kalendarza imprez

udział w akcjach charytatywnych,

wychowawcy,

opiekunowie organizacji

według potrzeb

współpraca nauczycieli z PPP i pedagogiem szkolnym,

wychowawcy

w ciągu całego roku

konkurs „Kolega/ Koleżanka Roku”,

wychowawcy

czerwiec

konkursy czytelnicze„Wiem, bo czytałem”,

nauczyciel bibliotekarz

marzec

pasowanie na czytelnika,

I. Kwaca

M. Skoczek

J. Lichosik

styczeń

pasowanie na przedszkolaka,

Z. Kowalczyk

M. Spurek

październik

konkurs plastyczny „Moja pierwsza książeczka z biblioteki”,

nauczyciel bibliotekarz

czerwiec

Tydzień Kultury Języka,

nauczyciel bibliotekarz

marzec

Dzień Tolerancji,

A. Mietelska

listopad
Uczenie zasad zachowania w miejscach i instytucjach publicznych.
 • potrafi korzystać ze środków masowej komunikacji,
 • potrafi zachować się w klasie, szkole i innych miejscach publicznych,
 • szanuje przyrodę i  dba o zieleń,
 • jest wrażliwy na zagrożenia środowiska.

-udział w rajdach rowerowych,

wychowawcy, nauczyciele

wrzesień, maj/czerwiec

 • karty wycieczek,
 • zapisy w dzienniku lekcyjnym,
 • sprawozdania,
 • artykuły w pisemku i na stronie internetowej szkoły.

wyjazdy na spektakle teatralne, do muzeów, do kina, na wystawy, na basen,

wychowawcy, nauczyciele

w ciągu całego roku

wycieczki,

wychowawcy

w ciągu całego roku

spotkania z policjantem,

wychowawcy

wrzesień, kwiecień

apele szkolne, nauczyciele

wg harmonogramu apeli

dostarczanie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska-apele pogadanki, wystawy, gazetki, konkursy o tematyce ekologicznej, Dzień Ziemi

wychowawcy, nauczyciele przyrody

w ciągu całego roku

Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.
 • wykorzystuje sprzęt sportowy i szkolny zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami bhp,
 • rozwija swoje zainteresowania sportowe,
 • zna i podporządkowuje się wymogom bezpieczeństwa obowiązującym na terenie szkoły oraz poza nią,
 • wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych,
 • umie przewidzieć skutki nieprzemyślanych zabaw,
 • zachowuje bezpieczeństwo w kontaktach ze zwierzętami,
 • unika miejsc niebezpiecznych,
 • swoim zachowaniem i zabawami nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych,
 • nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej i słownej.

egzekwowanie przestrzegania przez uczniów regulaminu dotyczącego bezpiecznego korzystania z sali gimnastycznej i sprzętu sportowego,

nauczyciele WF

w ciągu całego roku

 • obserwacja postaw uczniów,
 • protokoły z konkursów,
 • wpisy w dziennikach.

egzekwowanie przestrzegania przez uczniów regulaminów sal lekcyjnych i regulaminów wycieczek szkolnych,

nauczyciele

w ciągu całego roku

lekcje wychowawcze na temat bezpiecznych form spędzania czasu wolnego,

wychowawcy

w ciągu całego roku

zapoznanie uczniów dojeżdżających oraz rodziców tych uczniów z Regulaminem uczniów dojeżdżających,

opiekunowie świetlicy

wrzesień

pogadanki na temat zachowań wobec osób nieznajomych,

wychowawcy

w ciągu całego roku

spotkanie z policjantem - pogadanka, praktyczne ćwiczenia w przechodzeniu przez ulicę,

wychowawcy kl. 0-III

w ciągu całego roku

eliminowanie zbyt hałaśliwego zachowania się uczniów, zwłaszcza podczas przerw śródlekcyjnych,

wszyscy nauczyciele

w ciągu całego roku

dostosowanie miejsca pracy ucznia w szkole do jego wzrostu,

wychowawcy

wrzesień

filmy edukacyjne

wychowawcy  w ciągu całego roku

konkursy: „ Szanuj zdrowie”, „Przedszkolak ekologiem”, „Mój pluszowy przyjaciel”, „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”, „Jestem bezpieczny", "Wiem bo czytałem", "Mój pluszowy miś", "Bezpieczne zabawy zimowe"”Jedzmy kolorowo-jedzmy warzywa i owoce”- konkurs fotograficzny

H.Budzynowska,
M.Skoczek,
B.Mulewicz
B.Omasta
I.Kwaca

w ciągu całego roku

Dzień Zdrowia: apel: „Jedz warzywa i owoce”, konkurs plastyczny

opiekunowie świetlicy

wrzesień/luty

monitoring wizyjny

dyrekcja szkoły

w ciągu całego roku

 

IV. Współpraca z rodzicami

 

Cel ogólny: Wspieranie rodziców w procesie bu­dowaniu systemu wartości u swoich dzie­ci.

Zadania szkołyFormy realizacjiOdpowiedzialniTerminy realizacjiSposoby ewaluacji

Współdziałanie z rodzicami we wszystkich podejmowanych przez szkołę działaniach dotyczących ich dzieci.

współdecydowanie o zatwierdzeniu dokumentów szkolnych,

dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

wrzesień

 • protokół ze spotkania dyrekcji szkoły i nauczycieli z Radą Rodziców,
 • wpisy w dziennikach lekcyjnych.
ustalenie z rodzicami zasad wzajemnego komunikowania się w sprawach osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz uczestnictwa rodziców w życiu zespołu klasowego i szkoły,

wychowawcy

cały rok

zachęcenie do korzystania z informacji umieszczanych na stronie internetowej szkoły,

wychowawcy cały rok

zapraszanie rodziców do współpracy przy organizowaniu wszystkich imprez klasowych i szkolnych, spotkań tematycznych i okolicznościowych oraz wycieczek,

wychowawcy  cały rok
poinformowanie rodziców o godzinach indywidualnych konsultacji z wychowawcami, wychowawcy wrzesień, luty
spotkania indywidualne z rodzicami, wychowawcy cały rok
Zapewnienie rodzi­com możliwości uzyskiwania w szko­le fachowej pomocy w rozwiązywaniu problemów wycho­wawczych i opiekuńczych. pedagogizacja rodziców, p. Anna Mietelska, wychowawcy

 styczeń,

cały rok

 • wpisy w dziennikach lekcyjnych,
 • dokumentacja pedagoga szkolnego.
zachęcanie do korzystania z centrum multimedialnego, wychowawcy cały rok
zachęcanie rodziców do nawiązania współpracy z PPP we Włoszczowie lub innymi specjalistami i pedagogiem szkolnym, wychowawcy według potrzeb

pomoc w kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

wychowawcy

cały rok

zapoznanie rodziców z Regulaminem dla uczniów dojeżdżających,

wychowawcy, opiekunowie świetlicy

wrzesień

pomoc rodziców w zapewnieniu opieki nad uczniami w czasie wycieczek i innych imprez szkolnych,

wychowawcy cały rok

organizowanie i inicjowanie indywidualnych i zbiorowych spotkań rodziców z wychowawcą, nauczycielami i pedagogiem szkolnym,

wychowawcy cały rok

wspieranie rodziców przez zapewnienie uczniom opieki świetlicowej, dożywiania, pomocy materialnej,

wychowawcy, opiekunowie świetlicy

cały rok

-systematyczne informowanie rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu.

wychowawcy i nauczyciele zajęć edukacyjnych

cały rok
Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ