Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Program profilaktyki szkoły podstawowej

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Olesznie

na rok szkolny 2014/15

,,Pozwól dzieciom błądzić
  i radośnie dążyć do poprawy”.
Janusz Korczak

I. WSTĘP

Szkolny program profilaktyki jest programem profilaktyki środowiskowej, w którym obiektem działań jest całe środowisko szkolne.
Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc potrzebną uczniowi do konfrontacji ze złożonymi warunkami życia oraz towarzyszenie mu w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także umożliwienie mu osiągania satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego życia.

Program profilaktyki w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie jest wynikiem diagnozy, w której uwzględniono potrzeby rozwojowe uczniów, potrzeby wynikające ze specyfiki środowiska.
Podstawowym założeniem tego programu jest eliminowanie rozpoznanych czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących.

W działaniach swych koncentrujemy się na:

 • profilaktyce pierwszorzędowej kierowanej do całej społeczności uczniowskiej, mającej na celu promocję zdrowia i zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami destrukcyjnymi, kierowanej również do nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także do rodziców uczniów,
 • profilaktyce drugorzędowej kierowanej do uczniów o wysokim ryzyku dysfunkcjonalności.

Realizacja programu po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców spoczywa na wszystkich nauczycielach i pracownikach administracji i obsługi szkoły, przy współpracy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

II. PODSTAWY PRAWNE

 • Konstytucja RP art. 72
 • Konwencja o prawach dziecka – 1989.art.3,19,33
 • Ustawa o systemie oświaty (zapis postulujący wprowadzenie programów profilaktycznych)
 • Rozporządzenie o podstawie programowej
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 24.04.1997 r.
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002r. dot. ramowych statutów publicznych szkół
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r.
 • Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu z dnia 09.11.1995 r.
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.
 • Rozporządzenie MEN z dn. 17.11.2010  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

III. CELE I ZADANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI

Cel główny programu

Ochrona ucznia przed zagrożeniami rozwoju, zaspokajanie potrzeb psychicznych, pomoc w realizowaniu celów rozwojowych, uczenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w życiu. Tworzenie szkoły przyjaznej uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Cele szczegółowe programu

 • Wykształcenie umiejętności i zachowań umożliwiających zdrowy styl życia.
 • Zapewnienie młodzieży pomocy wychowawczej i terapeutycznej.
 • Ochrona młodzieży przed zdrowotnymi i społecznymi skutkami uzależnień.
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Pokazanie uczniom perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez stosowania używek.
 • Dbałość o czystość i piękno języka polskiego.
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, a w szczególności umiejętności empatycznych, współpracy, komunikowania się oraz rozwiązywania konfliktów samoświadomości, samooceny i samodyscypliny.
 • Rozwijanie związków z grupą społeczną i poczucia odpowiedzialności za grupę, do której jednostka przynależy (rodzina, klasa, lokalna społeczność, ogół społeczeństwa).
 • Dostarczanie nauczycielom i wychowawcom metod, narzędzi i procedur oraz wykształcenie umiejętności pozwalających na samodzielne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży.
 • Kształtowanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów.
 • Dążenie do większej otwartości uczniów, świadomego przeżywania emocji.
 • Wyuczenie asertywnych zachowań.
 • Stworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem mającym problemy.
 • Wyzwalanie naturalnej potrzeby wzajemnej pomocy.
 • Ukazywanie zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych i moralnych następstw uzależnień.
 • Doskonalenie umiejętności rodziców i nauczycieli w zakresie prowadzenia działalności profilaktycznej.

Formy realizacji

 • organizowanie  zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i pozalekcyjnych, warsztatów profilaktycznych,
 • organizacje pedagogizacji rodziców,
 • spotkania ze specjalistami,
 • wycieczki szkolne,
 • imprezy okolicznościowe,
 • realizację ogólnopolskich programów profilaktycznych,
 • organizację akcji profilaktycznych, konkursów, przedstawień na terenie szkoły oraz współudział szkoły w organizowaniu takich imprez poza szkołą,   
 • udział uczniów w spektaklach o tematyce wychowawczo-profilaktycznej,wyposażanie biblioteki szkolnej w publikacje dotyczące profilaktyki,
 • zamieszczanie publikacji i informacji w pisemku szkolnym, na gazetkach klasowych i szkolnych.

Umiejętności:

Uczeń w wyniku realizacji programu:

 • radzi sobie z przejawami przemocy, potrafi eliminować bądź minimalizować własne zachowania agresywne,
 • wie, jakie obowiązują normy zachowania i stara się ich przestrzegać,
 • potrafi być asertywny - umie powiedzieć NIE,
 • zna swoją wartość, potrafi eksponować i wzmacniać swoje pozytywne cechy osobowości,
 • jest otwarty na siebie i innych,
 • zdaje sobie sprawę z zagrożeń otaczających nas w świecie,
 • promuje zdrowy styl życia,
 • osiąga lepsze wyniki w nauce, bierze udział w zawodach i konkursach,
 • coraz mniej czasu spędza przed telewizorem, wybierając inne formy spędzania wolnego czasu,
 • przestrzega kultury słowa,
 • czuje się w szkole bezpieczny,
 • nie używa wulgaryzmów,
 • szanuje mienie kolegów i szkoły.

Rodzice w wyniku realizacji programu:

 • chętnie korzystają ze wsparcia instytucji profesjonalnych,
 • posiadają  wiedzę z psychologii i pedagogiki dotyczącą własnych dzieci,
 • potrafią wspierać dziecko w trudnych sytuacjach,
 • są nastawieni na czynną współpracę z nauczycielem-wychowawcą,
 • są przekonani, że podejmowane wspólnie ze szkołą działania profilaktyczne stwarzają szansę na zapobieganie patologiom w rodzinie,
 • jawnie reagują na zło, nie ukrywają wykroczeń swoich dzieci,
 • są wzorcem do naśladowania dla własnych dzieci.

Nauczyciele w wyniku realizacji programu:

 • posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki, a także umiejętności postępowania i współdziałania oraz stosowania różnorodnych form pomocy,
 • lepiej komunikują się i współdziałają z uczniami i rodzicami,
 • swoją postawą wpływają na właściwą postawę uczniów, mobilizując ich do bycia lepszym.

 

IV. DIAGNOZA PROBLEMÓW.

Program został opracowany po dokonaniu diagnozy sytuacji szkolnej w oparciu o:

 • obserwację zachowania uczniów;
 • zebrane opinie nauczycieli, wychowawców na temat zagrożeń, problemów wychowawczych,
 • zbierane opinie rodziców na temat problemów wychowawczych,
 • wnioski dotyczące pracy szkoły wypracowane podczas rocznego posiedzenia RP,
 • analizę dokumentów szkolnych (dzienniki lekcyjne, karty zachowania ucznia, dokumentacja pedagoga szkolnego).

 

V. PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

Potrzeba objęcia szczególnym wsparciem dzieci 5 i 6 – letnie z uwagi na obniżenie wieku szkolnego do lat 6.

Lp.DziałaniaOsoba odpowiedzialna
Termin
1. Wstępna diagnoza występujących problemów wśród dzieci 5 i 6 – letnich (emocjonalne, wychowawcze, zdrowotne)- przeprowadzenie ankiety diagnozującej problemy uczniów. Wychowawcy klas, pedagog szkolny. Wrzesień 2014
2. Pogłębiona diagnoza, proponowanie rodzicom wysłanie na badania specjalistyczne uczniów, którzy w jakiejkolwiek sferze funkcjonowania przejawiają problemy. Wychowawcy, pedagog szkolny, specjaliści. Wg potrzeb
3. Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów, objęcie ich wsparciem. Wychowawcy, pedagog szkolny. Wg potrzeb
4. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc, jeśli wsparcie szkoły jest niewystarczające. Wychowawcy, pedagog szkolny. Wg potrzeb
5. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz korekcyjno – kompensacyjnych. Nauczyciele. Wg potrzeb
6. Prowadzenie terapii uczniów w celu eliminacji problemów emocjonalnych, uczenie radzenia sobie ze stresem. Pedagog szkolny. Wg potrzeb
7. Systematyczna edukacja uczniów  w zakresie uczenia radzenia sobie  z problemami, ze stresem, uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach. Wychowawcy, pedagog szkolny. Wg potrzeb
8. Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań uczniom zdolnym poprzez ich udział w kółkach zainteresowań, konkursach, wycieczkach, dostosowanie wymagań edukacyjnych do wyższych możliwości intelektualnych. Wychowawcy, inni nauczyciele. Wg potrzeb
9. Rozbudzanie ciekawości, zachęcanie  i motywowanie uczniów do nauki poprzez stosowanie nowoczesnych technik i metod pracy z uczniem. Wychowawcy, inni nauczyciele. Cały rok szkolny

 

Nierespektowanie przez uczniów norm społecznych, w tym zachowania agresywne uczniów.

Lp.DziałaniaOsoba odpowiedzialna
Termin
1. Sporządzanie plakatów, gazetek   i organizacja konkursów szkolnych dotyczących konieczności przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego. Wychowawcy, pedagog szkolny. Rok szkolny
Wg harmonogramu
2. Systematyczna edukacja uczniów  w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie obrony przed agresją ze strony innych. Wychowawcy, pedagog szkolny. Rok szkolny
Na bieżąco
3. Realizacja punktowego systemu oceny zachowania ucznia zawartego w Statucie Szkoły. Wychowawcy, samorząd uczniowski Rok szkolny
Na bieżąco
4. Stała kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych (analiza wpisów  w karty zachowań). Wychowawcy, Rok szkolny
Na bieżąco
5. Udostępnianie wykazu różnych instytucji przeciwdziałających agresji, wskazywanie potrzeby na badania psychologiczne uczniów. Wychowawcy, pedagog szkolny. Cały rok szkolny
6. Oferta zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, udział uczniów w różnych formach zajęć). Nauczyciele prowadzący Rok szkolny
7. Organizowanie wycieczek, dyskotek, imprez w ramach czasu wolnego od zajęć dydaktycznych. Wychowawcy Zgodnie z potrzebami
8. Realizacja systemu nagród i kar zawartego w Statucie Szkoły, natychmiastowa i konsekwentna reakcja na negatywne zachowania uczniów. Wychowawcy, pedagog szkolny Rok szkolny
9. Przeprowadzanie lekcji wychowawczych poruszających temat konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i identyfikacji problemów, także tych prowadzących do agresji. Wychowawcy, pedagog szkolny Wg potrzeb
10. Przeprowadzanie zajęć integracyjnych dla uczniów  w klasach, w których występują konflikty. Pedagog szkolny. Wg potrzeb
11. Interwencje w klasach, rozwiązywanie na bieżąco problemów, których przyczyną jest brak respektowania zasad i norm społecznych. Wychowawcy, pedagog szkolny. Wg potrzeb
12. Rozmowy indywidualne z uczniami  i ich rodzicami mające na celu eliminację zachowań agresywnych. Wychowawcy, pedagog szkolny. Wg potrzeb
13. Zapoznanie uczniów ze zbiorem norm i zasad, pogadanki i warsztaty w klasach dotyczące norm społecznych, ich postrzegania przez uczniów i  ich respektowania. Wychowawcy, pedagog szkolny. Wg potrzeb
14. Organizacja teatrzyków   i przedstawień na temat podstawowych norm społecznych obowiązujących w szkole i poza nią. Wychowawcy, pedagog szkolny. Wg potrzeb

 

Niedostateczna adaptacja w szkole uczniów niepełnosprawnych.

Lp.DziałaniaOsoba odpowiedzialnaTermin
1. Dogłębne zapoznanie się z problemami  dzieci niepełnosprawnych (emocjonalne, wychowawcze, intelektualne, zdrowotne)- przeprowadzenie ankiety diagnozującej problemy uczniów. Wychowawcy klas, psycholog, pedagog szkolny

Wrzesień 2014

2. Rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi uczniów niepełnosprawnych, objęcie ich wsparciem. Wychowawcy, pedagog szkolny.

Wg potrzeb

3. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc, jeśli wsparcie szkoły jest niewystarczające. Wychowawcy, pedagog szkolny.

Wg potrzeb

4. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz korekcyjno – kompensacyjnych. Nauczyciele

Wg potrzeb

5. Eliminowanie napięć emocjonalnych uczniów, uczenie radzenia sobie ze stresem. Pedagog szkolny

Wg potrzeb

6. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie uczenia radzenia sobie   z problemami, ze stresem, uczenie radzenia sobie w różnych sytuacjach. Wychowawcy, pedagog szkolny.

Wg potrzeb

7. Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań uczniom zdolnym poprzez ich udział w kółkach zainteresowań, konkursach, wycieczkach. Wychowawcy, inni nauczyciele.

Wg potrzeb

8. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych. Wychowawcy, nauczyciele.

Cały rok szkolny

9. Zapewnienie uczniom dodatkowej pomocy w różnej formie, jeśli stan psychofizyczny ucznia będzie tego wymagał z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności (zajęcia świetlicowe, pomoc w nauce, umożliwienie wykorzystania przez uczniów odpowiednich pomocy podczas zajęć lekcyjnych i inne). Wychowawcy, inni nauczyciele.

Cały rok szkolny

10. Pozyskanie szczegółowej wiedzy na temat chorób i ich objawów, które są przyczyną niepełnosprawności uczniów przez czytanie fachowej literatury i organizację szkoleń kadry pedagogicznej. Wszyscy nauczyciele, psycholog, pedagog

Wg potrzeb

11. Zwrócenie uwagi całej społeczności szkolnej na zagadnienie tolerancji. ,,Zorganizowanie Dnia Tolerancji” (spotkanie z przedstawicielami WTZ w Ostrowie). Pedagog szkolny

Wg potrzeb

 

Nieumiejętność przewidywania i zapobiegania przez uczniów zagrożeniom i niebezpieczeństwom.

Lp.DziałaniaOsoba odpowiedzialnaTermin
1. Pogadanki, sesje dyskusyjne, warsztaty  w klasach dotyczące rozpoznawania zagrożeń w szkole  i poza nią oraz zachowań mających na celu przewidywanie niebezpieczeństw i zapobieganie im. Wychowawcy klas.

 Na bieżąco

2. Prelekcje z udziałem Policji dla wszystkich klas. Tematy: „Bezpieczne wakacje”, Bezpieczne ferie”, „Bezpieczna droga do i ze szkoły”. Pedagog, wychowawcy

Wg harmonogramu

3. Pogadanki i inscenizowane scenki na temat: „Wystrzegaj się obcych”. Wychowawcy, nauczyciele

Wg potrzeb

4. Zapoznawanie na bieżąco wszystkich uczniów z różnymi niebezpieczeństwami tj. pożar  i ewakuacja z budynków, właściwe korzystanie z różnych sprzętów i urządzeń elektrycznych, właściwe poruszanie się w terenie, zachowanie się na wycieczkach,  w sytuacjach urazów ciała, wypadków, skutki palenia papierosów i picia alkoholu i inne. Wychowawcy

Wg potrzeb

5. Konkursy plastyczne, ulotki i gazetki dotyczące tematyki niebezpieczeństw i sposobów zapobiegania im oraz zachowania  w sytuacji realnego zagrożenia. Wychowawcy, pedagog szkolny.

Na bieżąco

 

Niedostateczna wiedza uczniów i niestosowanie się do zasad zdrowego trybu życia.

Lp.DziałaniaOsoba odpowiedzialnaTermin
1. Fluoryzacja zębów. Wychowawcy Wg terminarza
2. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, pogadanki,  sesje dyskusyjne i warsztaty  w klasach  IV – VI  o tematyce: „Higiena mojego ciała  i umysłu”, „Stres i sytuacje stresowe”, „Zdrowy tryb życia”, „Walka  z hałasem”. Pedagog szkolny, wychowawcy klas. Na bieżąco
3. Pogadanki, prelekcje w klasach I – III na temat zdrowego trybu życia. Wychowawcy klas Na bieżąco
4. Przekazywanie uczniom i rodzicom ulotek informacyjnych, sporządzanie gazetek tematycznych na temat zdrowego trybu życia Wychowawcy, pedagog szkolny. Na bieżąco
5. Organizacja Dnia Sportu dla uczniów klas I-III i IV-VI. Wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego. Czerwiec 2014
6. Przekazywanie rodzicom, uczniom  i wychowawcom ulotek informacyjno – edukacyjnych dotyczących używek, udzielanie porad, wskazówek, wsparcia. Pedagog szkolny Cały rok
7.

Przeprowadzanie lekcji wychowawczych, pogadanki w klasach IV - VI na temat szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny. Na bieżąco
8.

Udział szkoły w ogólnopolskiej kampanii: „Trzymaj formę”- organizacja konkursów, przekazywanie ulotek informacyjnych.

Pedagog szkolny, wychowawcy, inni nauczyciele. Cały rok

 

Działania skierowane do rodziców

ZadaniaFormy realizacji
Informowanie rodziców o pracach szkoły.
 • Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły (w tym WSO), Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym.
Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole.
 • Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu na zebraniach rodzicielskich,
 • Indywidualne spotkania rodziców z wychowawcami,
 • Indywidualne spotkania rodziców z pedagogiem,
 • Indywidualne rozmowy rodziców z dyrektorem szkoły.
Pozyskiwanie rodziców do organizacji i planowania pracy szkoły, klasy.
 • Pomoc rodziców w organizowaniu imprez szkolnych,
 • Systematyczna współpraca z Radą Rodziców.
Pedagogizacja rodziców.
 • Spotkania ze specjalistami zajmującymi się profilaktyką,
 • Spotkania z pedagogami.

 

 Działania skierowane do nauczycieli

ZadaniaFormy realizacji
Propagowanie kursów i szkoleń. Informowanie nauczycieli o kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych poza szkołą.
Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla Rady Pedagogicznej na terenie szkoły.
Propagowanie literatury dotyczącej profilaktyki Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień.

 

OBOWIĄZKI OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI.

OBOWIĄZKI DYREKTORA:

  • zakłada, że w jego szkole profilaktyka musi być spójna z funkcją wychowania,
  • posiada wiedzę w zakresie profilaktyki,
  • umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole,
  • premiuje doskonalących się nauczycieli,
  • zachęca młodzież do udziału w działaniach profilaktycznych,
  • włącza rodziców do współpracy w tworzeniu i realizacji szkolnych programów: wychowawczego i profilaktycznego,
  • wspiera finansowo i realizuje działania profilaktyczne w swojej szkole,
  • koordynuje i monitoruje przebieg realizacji planu profilaktyczno – wychowawczego szkoły.

OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO:

  • diagnozuje problemy wychowawcze szkoły,
  • wspiera wychowawców i pozostałych pracowników szkoły w realizacji zadań profilaktyczno – wychowawczych,
  • propaguje treści i programy profilaktyczne,
  • pełni indywidualną opiekę pedagogiczną nad uczniami potrzebującymi takiej opieki,
  • wspiera dyrektora szkoły w organizowaniu działań profilaktycznych,
  • bierze udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu (szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej),
  • odpowiada za pedagogizację rodziców,
  • rozpoznaje potrzeby ekonomiczne uczniów,
  • systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki.

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW:

  • promują zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu,
  • utrzymują osobowe relacje z uczniami poprzez indywidualne rozmowy i konsultacje,
  • współpracują z pedagogiem szkolnym,
  • konstruktywnie współpracują z gronem pedagogicznym oraz z pozostałymi pracownikami szkoły,
  • doskonalą się osobowościowo,
  • dostrzegają indywidualność ucznia, indywidualizują oddziaływania,
  • mają pozytywne relacje z rodzicami, potrafią pozyskać rodziców do współpracy,
  • realizują program wychowawczy i program profilaktyczny,
  • doskonalą się zawodowo.

OBOWIĄZKI RODZICÓW:

  • mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka,
  • aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze,
  • zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im,
  • stanowią wzór osobowy dla dziecka,
  • dbają o dobry kontakt z dzieckiem.

SPODZIEWANE EFEKTY

 • Społeczność szkolna promuje zdrowy styl życia.
 • Uczniowie podejmują działania zmierzające do utrzymania dobrego zdrowia psychofizycznego.
 • Uczniowie utrzymują poprawne kontakty z koleżankami i kolegami z klasy.
 • Uczniowie znają i stosują zasady dobrej komunikacji interpersonalnej.
 • Uczniowie nie przejawiają postaw i zachowań agresywnych.
 • Uczniowie uzyskują pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 • Uczniowie znają konsekwencje używania środków uzależniających i ich wpływ na ludzki organizm.
 • Uczniowie potrafią odmówić, kiedy ktoś proponuje im środki uzależniające.


W programie zakłada się możliwość dokonywania bieżących korekt i uzupełnień w ciągu roku szkolnego.

 

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ