Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Program rozwoju

Dokument w PDF

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OLESZNIE

Rok szkolny 2010/2011

Cele:

 1. Przygotowanie szkoły do obniżenia wieku szkolnego.
 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 3. Wdrożenie nowych zasad nadzoru pedagogicznego.
 4. Uzyskanie lepszych od dotychczasowych wyników na sprawdzianie i egzaminie zewnętrznym.
 5. Zapewnienie wzrostu poziomu pracy dydaktycznej szkoły z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów.
 6. Umożliwienie rozwoju osobowości, talentów i indywidualnych zainteresowań.
 7. Doskonalenie efektywności wychowawczej szkoły w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich.
 8. Realizacja programów wychowawczych szkoły podstawowej i gimnazjum.
 9. Realizacja szkolnych programów profilaktyki szkoły podstawowej i gimnazjum.
 10. Doskonalenie zawodowych umiejętności nauczycieli.
 11. Podnoszenie poziomu zarządzania w szkole.
 12. Wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce i materiały niezbędne do prawidłowego procesu kształcenia.
 13. Modernizowanie infrastruktury technicznej szkoły.
 14. Tworzenie życzliwej atmosfery wokół szkoły w środowisku lokalnym.
 15. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi.
 16. Doskonalenie współpracy z rodzicami.

I. Zarządzanie i organizacja

Zadanie

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

 

Kontynuacja kształcenia  nauczycieli oddziałów przedszkolnych, poprzez  różne  formy doskonalenia zewnętrznego oraz samokształcenie do pracy z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego

Dyrektor

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych

Przygotowanie nauczycieli kształcenia zintegrowanego (klas I-III) do pracy z dziećmi sześcioletnimi, zwłaszcza w zakresie zabawowych metod pracy z dzieckiem młodszym, między innymi poprzez obserwację otwartych zajęć koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, udział w warsztatach metodycznych oraz WDN w ramach zespołu przedmiotowego nauczycieli kształcenia zintegrowanego

Lider zespołu p. H. Budzynowska

Organizacja spotkania z rodzicami dzieci z rocznika 2006,  które uczęszczają do oddziału pięciolatków, na temat wcześniejszego posłania ich do szkoły w roku przyszłym

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych

Przeprowadzenie diagnozy gotowości szkolnej również u wszystkich dzieci pięcioletnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz przekazanie szczegółowych informacji rodzicom na temat rozwoju ich dzieci, aby umożliwić im podjęcie  stosownej decyzji.

Wychowawczynie oddziałów przedszkolnych

Wdrożenie nowego rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego

Udział w doskonaleniu zawodowym na temat wdrażania nowego rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, zwłaszcza ewaluacji wewnętrznej

Dyrektor,

Zastępca dyrektora

Członkowie zespołów ewaluacyjnych

Organizacja WDN oraz udział nauczycieli w doskonaleniu zewnętrznym na temat spełniania przez szkolę i nauczycieli wymagań w obszarach określonych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym.

Lider WDN p. E. Deska

Dyrektor

Zastępca dyrektora

Zadbanie o aktualność, czytelność i dostępność prawa szkolnego i innych dokumentów szkolnych

Przegląd, analiza i nowelizacja Statutu i innych dokumentów prawa szkolnego w uzgodnieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim – dostosowanie ich do nowych rozporządzeń w sprawie oceniania i organizacji roku szkolnego

Dyrektor

Zapewnienie uczniom, nauczycielom i rodzicom stałego dostępu do aktualnych dokumentów szkolnych: biblioteka, strona internetowa szkoły, elektroniczna baza dokumentów szkolnych

Bibliotekarka

Dyrektor

Zapewnienie nauczycielom dostępu do wszystkich materiałów i informacji dotyczących reformy programowej, między innymi poprzez stronę internetową szkoły, pocztę elektroniczną, udostępnianie broszur, ulotek, itp.

Lider WDN p. E. Deska

Dyrektor

Rzetelne planowanie życia szkolnego: opracowanie planów wychowawców klas, planów działania szkolnych organizacji, kół zainteresowań, planów wycieczek i imprez szkolnych.

Wychowawcy, opiekunowie kół i organizacji

Dbałość o wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli i ich rozwój zawodowy

Coroczna diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli, zgodnie z prowadzonymi przez szkołę działaniami oraz kilkuletnim planem doskonalenia zawodowego nauczycieli

Dyrektor

Lider WDN p. E. Deska

Opracowanie rocznego planu wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, zgodnego z planem kilkuletnim.

Lider WDN p. E. Deska

Wspieranie finansowe doskonalenia nauczycieli zgodnie z opracowanym w szkole regulaminem

Dyrektor

Upowszechnianie nabytych przez nauczycieli doświadczeń i wynikających z nich wniosków poprzez pomoc w ich prezentacji i publikacji, między innymi na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor

Zorganizowanie samokształcenia w zakresie możliwości wykorzystania w pracy dydaktycznej i wychowawczej pakietu programów komputerowych "Uczniowie Optivum", zwłaszcza dziennika elektronicznego i modułu do komunikacji z rodzicami

Lider WDN p. E. Deska

p. M. Deska

Dyrektor

Udział nauczycieli w projekcie -„Benild”- współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pedagog szkolny,

Nauczyciele

Mierzenie jakości pracy nauczycieli i osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodnie z planem nadzoru Dyrektora – przystąpienie do ogólnopolskiego sprawdzianu trzecioklasisty

Dyrektor

Zastępca dyrektora

Analizy wyników egzaminów i sprawdzianów, pod kątem poprawy jakości pracy szkoły

Dyrektor

Liderzy zespołów przedmiotowych

Dwukrotne w ciągu roku zorganizowanie przez każdy zespół przedmiotowy  zajęć otwartych w celu wymiany doświadczeń.

Liderzy zespołów przedmiotowych

Upowszechniane nabytych przez nauczycieli doświadczeń zawodowych: prezentacje multimedialne, publikacje, między innymi na stronie internetowej szkoły.

Nauczyciele dyplomowani

Dbałość o właściwe wykorzystanie dodatkowych godzin wynikających z art. 42 ust. 2 p. 2a na wspieranie uczniów mających trudności w nauce oraz rozwijanie ich zdolności i zainteresowań

Dyrektor

Zastępca dyrektora

Dalsze rozwijanie współpracy z rodzicami

Rozpropagowanie wśród rodziców możliwości skorzystania z centrum multimedialnego i biblioteki szkolnej jako źródła informacji o dokumentach szkolnych – organizacja warsztatów instruktażowych dla rodziców.

Bibliotekarka

Zbieranie opinii rodziców o szkole: ocena pracy szkoły, wzajemne oczekiwania i dążenia.

Wychowawcy

Dyrektor

Czynne włączenie rodziców do pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkole:

 

 • omówienie z rodzicami planu pracy wychowawczej i dydaktycznej,
 • organizowanie spotkań rodziców z aktywem klasy bądź całym zespołem uczniowskim,
 • organizowanie otwartych lekcji dla rodziców,
 • włączenie rodziców do prac społecznych i inwestycji w klasie,
 • zapraszanie do współpracy przy organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.

 

Wychowawcy

Organizowanie imprez klasowych dla rodziców, również przy okazji zebrań klasowych (spotkania z rodzicami mogą być uatrakcyjniane występami artystycznymi dzieci, wystawami prac, degustacją przyrządzonych przez dzieci potraw, itp.)

Wychowawcy

Zróżnicowanie i poszerzenie form kontaktu nauczycieli i wychowawców z rodzicami:

 

 • rozmowy indywidualne,
 • zebrania,
 • wizyty wychowawcy z pedagogiem w domu ucznia,

 

Wychowawcy

Dyrektor

Organizacja pedagogizacji rodziców, a zwłaszcza spotkań z ekspertem ( psycholog, pedagog, przedstawiciele nauki, kultury, służby zdrowia itp. ) – diagnoza potrzeb rodziców w tym zakresie

Wychowawcy

Pedagog

Dbałość o pozytywny wizerunek szkoły

Aktywny udział w ważnych dla środowiska wydarzeniach – kultywowanie i rozwijanie tradycji naszej miejscowości.

Wychowawcy

Nauczyciele

Wydanie czterech numerów szkolnego pisemka SOS – dbanie o jego merytoryczną zawartość.

Zespół redakcyjny

Organizacja imprez środowiskowych: konkursów, uroczystości rocznicowych, itp

Zgodnie z harmonogramem

Rozbudowa i aktualizacja strony internetowej szkoły.

Dyrektor

Opracowanie i wydanie pisemka okolicznościowego z okazji  80  rocznicy powstania szkoły.

Zespół redakcyjny

Rozpoczęcie przygotowań do obchodów 80-lecia Szkoły Podstawowej w Olesznie planowanych na  kwiecień  2011 roku.

Dyrektor

Komitet organizacyjny

Zadbanie o pełną informację w lokalnych mediach, na stronie internetowej szkoły oraz podczas zebrań z rodzicami o sukcesach szkoły

Zespół redakcyjny

Dyrektor

Poprawa bazy i wyposażenia szkoły

Przygotowanie i doposażenie sal lekcyjnych dla potrzeb wychowania wczesnoszkolnego - między  innymi zakup szafek indywidualnych dla uczniów.

Dyrektor

Zakup środków dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji nowej podstawy programowej

Dyrektor

Nauczyciele kl.:0, I SP i I GIM

Doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny: odtwarzacze CD, projektor multimedialny, notebook, programy multimedialne

Dyrektor

Nauczyciele

Przygotowanie sali multimedialnej – montaż rolet w oknach i ekranu, zakup dużego monitora

Dyrektor

Modernizacja budynku szkolnego: remont dachu, posadzek.

Dyrektor

Modernizacja boiska do piłki nożnej.

Dyrektor

Zapewnienie pełnego przestrzegania zasad spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Przeprowadzenie kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów należących do obwodu szkoły a uczących się w innych placówkach

Z-ca dyrektora

Wyeliminowanie, we współpracy z rodzicami, zjawiska wagarowania i nieuzasadnionych zwolnień z lekcji.

Wychowawcy

Wyeliminowanie zjawiska spóźniania się uczniów na zajęcia lekcyjne między innymi poprzez rzetelne odnotowywanie tych spóźnień, informowanie o nich rodziców, wymaganie ich usprawiedliwiania.

Wychowawcy

Nauczyciele

Analiza przyczyn dużej absencji dzieci sześcioletnich na zajęciach oraz podjęcie, we współpracy z rodzicami,  działań naprawczych w tym zakresie.

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych

Przegląd i bieżące uzupełnianie dokumentacji szkolnej dotyczącej realizacji obowiązku szkolnego

Z-ca dyrektora

Wychowawcy

Indywidualne wyróżnianie i nagradzanie uczniów ze 100% frekwencją.

Dyrektor

Wychowawcy

II. Organizacja i efekty kształcenia

Zadanie

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

 

Pomoc uczniom klas pierwszych i drugich w pozyskaniu wybranych przez szkołę podręczników do nowej podstawy programowej, w tym również nieodpłatnego w ramach wyprawki szkolnej.

Wychowawcy

Nauczyciele

Bieżące monitorowanie ilości zrealizowanych godzin danych zajęć edukacyjnych w odniesieniu do kalendarza roku szkolnego i rozporządzenia o ramowych planach nauczania oraz właściwe reagowanie w przypadku zagrożenia, że mogą one nie w pełni zostać zrealizowane.

Z-ca dyrektora

Nauczyciele

Zapewnienie, w miarę możliwości finansowej szkoły, jak największych kwot na wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli i bazy szkoły: zakup środków dydaktycznych, wyposażenia, dofinansowanie doskonalenia zawodowego

Dyrektor

Diagnoza pracy szkoły i każdego nauczyciela w zakresie realizacji podstaw programowych, zwłaszcza poprzez:

 

 • diagnozę wstępną we wszystkich klasach rozpoczynających nowy cykl kształcenia,
 • testy diagnozujące, w tym sprawdziany próbne, zwłaszcza w zakresie opanowania umiejętności matematycznych przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Dyrekcja Szkoły,

Zespoły przedmiotowe,

Nauczyciele matematyki

Zwiększenie efektywności pracy nad rozwijaniem zdolności i zainteresowań uczniów

Przygotowywanie uczniów do udziału we wszystkich konkursach przedmiotowych w szkole podstawowej i w gimnazjum.

Nauczyciele

Zwiększenie udziału naszych uczniów w międzyszkolnych konkursach i przeglądach - wdrożenie zasady przygotowania uczniów przez każdego nauczyciela do co najmniej dwu konkursów międzyszkolnych (innych  niż przedmiotowe).

Nauczyciele

Zorganizowanie na terenie szkoły przez zespoły nauczycielskie (przedmiotowe lub wychowawcze) co najmniej czterech konkursów o zasięgu międzyszkolnym.( po jednym przez każdy zespół)

Nauczyciele: oddziałów przedszkolnych, kształcenia zintegrowanego, klas IV-VI i gimnazjum

Organizowanie zajęć i konkursów rozwijających zainteresowania artystyczne dzieci w ramach pracy świetlicy szkolnej (rysunek, praca ręczna, śpiew, taniec, inscenizacje, teatrzyki).

Wychowawczynie świetlicy szkolnej

Prezentacja umiejętności artystycznych oraz innych umiejętności uczniów podczas imprez szkolnych i środowiskowych.

Zgodnie z harmonogramem tych imprez oraz  w miarę możliwości

Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania poprzez organizację tych zajęć w ramach godzin wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela

Nauczyciele

Zapewnienie uczniom pełnej informacji o ogłaszanych konkursach i zawodach, zachęcanie do udziału w nich oraz pomoc w przygotowaniu się do nich.

Nauczyciele

Zwiększenie stopnia nagradzania i promowania uczniów osiągających szczególnie wysokie wyniki w nauce oraz w innych dziedzinach życia szkolnego nagrodami statutowymi – współpraca w tym zakresie z Radą Rodziców.

Dyrekcja Szkoły,

Nauczyciele

Wychowawcy

Prezentacja osiągnięć uczniów: na tablicy informacyjnej szkoły, stronie internetowej, pisemku SoS, w lokalnej prasie

Zespół ds. promocji, opiekun pisemka SOS,

Dyrekcja

Pan Mariusz Deska

Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zorganizowanie przez każdego nauczyciela dodatkowej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

Nauczyciele

Zapewnienie pomocy w odrabianiu prac domowych na świetlicy szkolnej.

Wychowawcy świetlicy

Zwiększenie liczby zajęć zespołów dydaktyczno-wyrównawczych i objęcie nimi większej niż dotychczas liczby uczniów

Dyrekcja Szkoły,

Nauczyciele zajęć edukacyjnych

Wykorzystywanie metody projektu w celu umożliwienia uczniom słabym odnoszenie sukcesu zarówno w pracy zespołowej jak i podejmowanych w ramach tego zespołu działań indywidualnych

Nauczyciele zajęć edukacyjnych

Wychowawcy

Upowszechnienie stosowania w szkole nowoczesnych technologii informacyjnych

Zadbanie o jeszcze większą aktywność uczniów w zakresie wykorzystywania komputera do:

 

 • redagowania gazetki szkolnej,
 • przygotowywania prac edytorskich i prezentacji na zajęcia edukacyjne,
 • współredagowania przez uczniów szkolnej strony internetowej,
 • nauki, pozyskiwania potrzebnych informacji i materiałów dydaktycznych.

 

Opiekun pisemka SOS,

Opiekun pracowni komputerowej

Nauczyciele

Dyrekcja

Jeszcze szersze udostępnianie uczniom poza lekcjami dostępu do komputerów i Internetu w bibliotece i świetlicy szkolnej.

Bibliotekarka

Wychowawczynie świetlicy

Zwiększenie częstotliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych, innych niż informatyka, w pracowniach komputerowych z wykorzystaniem programów edukacyjnych i Internetu.

Nauczyciele

Podjęcie starań o zwiększenie liczby multimedialnych zestawów przenośnych i ich wykorzystania przez poszczególnych nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych

Dyrekcja

Nauczyciele

Poszerzenie zasobów programowych i multimedialnych szkoły.

Dyrekcja

Nauczyciele

Bibliotekarka

Zaznajamianie uczniów z problematyką licencji, praw autorskich, legalności oprogramowania, certyfikatów.

Pan Mariusz Deska

Przygotowanie się do wykorzystania e-dziennika do sprawniejszego dokonywania analizy postępów uczniów i wykorzystywania ich w dydaktyce oraz udostępniania informacji o tych postępach rodzicom uczniów.

Pan Mariusz Deska

Nauczyciele

Przeszkolenie nauczycieli kształcenia zintegrowanego do   korzystania z programu umożliwiającego wypełnianie świadectw  w klasach I-III

Dyrektor

Poprawa poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych

Analiza wyników sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego i wypracowanie wniosków w celu doskonalenia pracy dydaktycznej i wdrożenie ich do realizacji.

Nauczyciele zajęć edukacyjnych

Przeprowadzenie sprawdzianu  i egzaminu próbnego oraz analiza ich wyników w celu określenia dalszej pracy z uczniami.

Nauczyciele zajęć edukacyjnych

Wdrożenie zasady organizowania przez każdego nauczyciela badania osiągnięć edukacyjnych uczniów (testów kompetencji) na początku i końcu roku szkolnego oraz opracowywania i prezentowanie Radzie Pedagogicznej analiz i wniosków dotyczących uzyskanych przez uczniów postępów

Nauczyciele zajęć edukacyjnych

Poprawa wyników kształcenia zintegrowanego, zwłaszcza w zakresie wyrabiania umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, w tym  szczególnie umiejętności matematycznych . Diagnoza tych osiągnięć poprzez testy kompetencyjne.

Nauczyciele kształcenia zintegrowanego

Ukierunkowanie znacznej części zajęć wynikających z art. 42 ust. 2 p. 2a na pomoc uczniom mającym trudności w nauce, zwłaszcza w zakresie matematyki oraz na rozwijanie zainteresowań w tym kierunku.

Nauczyciele edukacji matematyczno-przyrodniczej

Wzrost  poziomu zainteresowań czytelniczych uczniów

Propagowanie wśród uczniów „mody na czytanie książek” jako sposobu na spędzanie wolnego czasu.

Bibliotekarka

Poloniści

Wychowawcy

Budzenie zainteresowania książką zwłaszcza wśród uczniów najmłodszych, między innymi przez organizowanie głośnego czytania w klasie, przygotowywanie wystawek książek, zorganizowanie uroczystości pasowania na czytelnika, itp.

Bibliotekarka

Wychowawcy klas młodszych

Organizacja co najmniej trzech konkursów czytelniczych o zasięgu ogólnoszkolnym i jednego o zasięgu międzyszkolnym.

Bibliotekarka

Udział naszych uczniów przynajmniej w trzech konkursach międzyszkolnych o tematyce czytelniczej

Bibliotekarka

Poloniści

Promocja czytelnictwa wśród uczniów klas starszych w bibliotece szkolnej i jej otoczeniu:

 

 • wystawki,
 • gazetki
 • plakaty
 • spotkania autorskie
 • konkursy i imprezy czytelnicze.

 

Bibliotekarka

 

Upowszechnienie się wśród uczniów korzystanie z katalogu elektronicznego – systematyczna aktualizacja tego katalogu na stronie internetowej szkoły.

Bibliotekarka

Poloniści

Doskonalenie metod nauczania

Praca nauczycieli w zespołach samokształceniowych - doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Liderzy zespołów przedmiotowych

Poszerzanie zakresu stosowanych przez nauczycieli aktywnych metod nauczania, zwłaszcza o metodę projektu edukacyjnego czy też metody warsztatowe

Nauczyciele

Przeprowadzenie i omówienie lekcji otwartych prezentujących metody nauczania i uczenia się w ramach szkolnych zespołów przedmiotowych.

Lider WDN

Liderzy zespołów przedmiotowych

Przeprowadzenie i omówienie lekcji otwartej z matematyki prezentującej aktywne metody nauczania, zwłaszcza w zakresie rozwijania umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Pani Ewa Deska

III. Wychowanie i profilaktyka

Zadanie

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Wdrożenie programów wychowawczych szkoły podstawowej i gimnazjum

Współpraca zespołów wychowawczych szkoły podstawowej i gimnazjum z Radą Rodziców w opracowaniu rocznych programów wychowawczych

Zespoły nauczycielskie powołane przez Dyrektora

Doskonalenie umiejętności wychowawczych (planowania i realizacji działań wychowawczych) w ramach samokształcenia, WDN (zespołów wychowawczych) oraz poprzez udział w doskonaleniu zewnętrznym.

Wychowawcy klas

Opracowanie w uzgodnieniu z rodzicami, jak również uczniami w klasach starszych, rocznych planów wychowawców klasowych, uwzględniających zadania zawarte w programie wychowawczym szkoły oraz potrzeby danego zespołu klasowego.

Wychowawcy

Bieżące monitorowanie sytuacji wychowawczej w szkole, identyfikacja zagrożeń oraz podejmowanie szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających uczniom

Wychowawcy

Pedagog

Dyrekcja

Wdrożenie programów profilaktyki szkoły podstawowej i gimnazjum

Diagnoza potrzeb uczniów i szkoły w zakresie działań profilaktycznych

Pedagog szkolny

Wychowawcy

Współpraca pedagoga i zespołu nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum z Radą Rodziców w opracowaniu rocznych programów profilaktyki

Zespoły nauczycielskie powołane przez Dyrektora

Bieżące monitorowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki przez wychowawców i pedagoga szkolnego

Dyrekcja

Motywowanie uczniów do systematycznej pracy

Doskonalenie umiejętności wykorzystania funkcji wspierającej i motywującej wewnątrzszkolnego systemu oceniania – dobra znajomość kryteriów oceniania przez uczniów, systematyczna kontrola ich osiągnięć.

Nauczyciele

Szersze wykorzystanie pochwał i nagród na forum klasy i szkoły, promowanie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce

Wychowawcy

Nauczyciele

Wdrożenie zasady nagradzania i wyróżniania uczniów osiągających lepsze wyniki w nauce w porównaniu do roku ubiegłego (na podstawie ilości uzyskanych punktów w klasyfikacji rocznej z poszczególnych (lub wybranych) zajęć edukacyjnych

Wychowawcy

Nauczyciele

Budowanie właściwego klimatu w klasie - właściwych relacji uczeń – uczeń i nauczyciel

Wychowawcy

Nauczyciele

Dbanie o atrakcyjność zajęć i metod pracy, promowanie różnych form aktywności uczniów.

Nauczyciele

Wzmocnienie działalności opiekuńczej szkoły.

Poprawa funkcjonowania stołówki szkolnej – objęcie dożywianiem, w tym nieodpłatnym) wszystkich uczniów chętnych do korzystania z niego

Dyrekcja

Pani M. Grabiec

Zapewnienie właściwej opieki uczniom dowożonym:

 

 • na świetlicy szkolnej,
 • podczas dojazdu do szkoły.

 

Dyrekcja

Wychowawczynie świetlicy

Opiekunki uczniów dojeżdżających

Dalsza poprawa opieki świetlicowej nad uczniami: zwiększenie różnorodności i atrakcyjności zajęć świetlicowych, poprawa ich organizacji.

Wychowawczynie świetlicy

Pogłębienie wiedzy nauczycieli, rodziców, opiekunów uczniów dojeżdżających na temat odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów w szkole, w drodze do szkoły i w domu – nowelizacja prawa szkolnego w tym zakresie.

Dyrekcja

Wychowawcy

Wprowadzenie obowiązku zorganizowania w ciągu roku w każdym zespole klasowym co najmniej trzech imprez rekreacyjnych lub kulturalno-rozrywkowych.

Wychowawcy

Przeciwdziałanie zagrożeniu wirusami grypy: pogadanki, stała kontrola objawów grypopodobnych u uczniów.

Wychowawcy we współpracy z pielęgniarką

Przeciwdziałanie  wszawicy: apel pogadanki, współpraca z pielęgniarką

Nauczyciele

Wychowawcy

Załączniki:

 1. Terminarz apeli szkolnych.
 2. Kalendarz szkolnych uroczystości
 3. Terminarz konkursów
 4. Plan dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych.
 5. Harmonogram zebrań z rodzicami.
 6. Tygodniowy plan dyżurów nauczycieli i wychowawców przeznaczonych na kontakty z rodzicami.
Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ