Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W OLESZNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W OLESZNIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017 r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

  • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
  • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

I. Wprowadzenie do programu.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, rozmów i konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Rady Samorządu Uczniowskiego.

II. Misja i wizja szkoły.

Misja szkoły

  1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej.
  2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.
  3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.
  4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.
  5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.
  6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.

Wizja szkoły

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma umożliwić uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów.

1. Zadania ogólne:

1) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;
3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną;
4) rozwijanie i wspieranie wolontariatu;
5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

2. Cele szczegółowe:

Uczeń naszej szkoły:

• jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,
• udziela pomocy rówieśnikom,
• szanuje ludzi i respektuje ich prawa,
• jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka;
• jest odpowiedzialny,
• potrafi rozwiązywać konflikty,
• potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach),
• jest asertywny,
• potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,
• godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
• kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,
• czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,
• odróżnia dobro od zła,
• dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,
• może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym.

3. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

1) Dyrektor szkoły:

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
b) wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,
c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
d) kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,
e) organizuje szkolenia dla nauczycieli,
f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

2) Pedagog szkolny:

a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,
b) ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich,
c) diagnozuje problemy wychowawcze,
d) poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,
e) doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;

3) Nauczyciel:

a) ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,
b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem,
e) świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

4) Wychowawca klasy:

a) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,
b) dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego,
c) sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie, poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,
d) uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
e) realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
f) koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

5) Rodzice:

1) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
2) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez swoje dzieci.

 

III. Realizacja programu

1. Treści i działania o charakterze wychowawczo–profilaktycznym dla uczniów klas I - III.

2. Treści i działania o charakterze  wychowawczo–profilaktycznym dla uczniów klas IV – VIII i II - III gimnazjum

 

IV. Model absolwenta.

Absolwent jest:

1) aktywny: posiada zainteresowania, pasje jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy świata, korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę;

2) odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,

3) otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych;

4) optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych;

5) tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,

6) świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.

Przebieg pracy wychowawczo- profilaktycznej, jej efekty i informacje zwrotne pochodzące od Rodziców, Uczniów i Nauczycieli służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym.

Powyższy program stwarza możliwość osiągnięcia SUKCESU tylko pod warunkiem pełnej WSPÓŁPRACY na poziomie:
NAUCZYCIEL - RODZIC
RODZIC- NAUCZYCIEL

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ